Hodjanernes Blog

25 april 2007

Farcen fortsætter

Asmaa Abdol-Hamids insisteren på sin religiøse beklædning og hilsemåde, hvis hun skulle komme i Folketinget, møder hård kritik fra debattører og politikere med indvandrerbaggrund.

Hos muslimske debattører er tonen over for Asmaa Abdol-Hamid hård. Mohammad Rafiq, forfatter, siger:

»Jeg har dyb respekt for folk, der bærer tørklæde. Men hvis man vil holde sig inden for sharia-lovens retningslinjer, kan man faktisk slet ikke gå ind i Folketinget. Rettroende kvinder må ikke være i rum med fremmede mænd.« Han finder det »meget, meget skadeligt« at »misbruge« sin religion for at komme frem i politik.

Der er flere udsagn på Berlingske. Tip: Universalgeni.

Fint at høre fra en muslim, at det, vi bloggere har skrevet om i lang tid, er rigtigt. Islamisme og shariah er uforenlige med demokrati.

(Off-topic: WordPress driller med formatteringen iaften. Arbejder på det.)

De røde bliver reaktionære

Problemet er ikke, at Enhedslisten accepterer kvindelige medlemmer med tørklæde.

Problemet er, at partiet ikke fører en debat om tørklæde og håndtryk, hvor man leverer et klart forsvar for det frie og lige forhold mellem kønnene.

Hvor langt venstrefløjen kan komme ud i omfortolkende søforklaringer viste Karen Sjørup fra Center for Ligestilling i JP. Hun mente, at stiletter er langt mere begrænsende for kvinder end tørklæde. Man fristes til at spørge, hvorfor hun ikke emigrerer til Saudi-Arabien, hvor hun med sikkerhed kan slippe for stiletternes umenneskelige pres på kvinderne.

I sin søgen efter kampfæller åbner venstrefløjen sig stadigt mere mod frihedsfjendske kræfter i islam. De røde bliver reaktionære.

Mere i Jyllands-Posten

Pia Kjærsgaard skal betale erstatning og trække sin udtalelse om, at Islamisk Trossamfund er »landsforrædere« tilbage, mener trossamfundet, der har indledt en retssag.

Udover erstatningen lyder kravet ved retsmødets begyndelse desuden på, at Pia Kjærsgaard trækker udtalelsen tilbage, og at hun skal betale sagsomkostninger.

Desuden vil Islamisk Trossamfund have, at Pia Kjærsgaard dømmes efter straffelovens bestemmelser om freds- og æreskrænkelser, som kan give både bøde og fængsel.

Læs om det på Politiken. Tip: Holme.

Straffeloven Kapitel 12:

§ 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.

§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 110. Den, som forfalsker, ødelægger eller bortskaffer noget dokument eller anden genstand, der er af betydning for statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater, straffes med fængsel indtil 16 år.

Straffeloven kapitel 13:

§ 113. Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Straffelovens Kapitel 14:

§ 129 a. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater af meddelelser om faktiske forhold fremsat i retsmøder eller givet i Folketingets, kommunale eller offentlige råds eller myndigheders møder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved bevidst usandfærdigt offentligt at tillægge regeringen eller nogen anden offentlig myndighed en handling, som den ikke har foretaget, skader landets interesser i forhold til udlandet.

Nu er jeg ikke jurist, men efter min mening har labanerne mindst gjort sig moralsk skyldige i flere af ovennævnte paragraffer. Dels ved deres rejse med forfalskede papirer og dels ved rektionen med afbrænding af danske ambassader etc. Hvordan en dommer vil vurdere det ved jeg ikke. Men så vidt jeg husker, var der flere, der anmeldte ‘rejse-imamerne’ under muhammedkrisen for landsskadelig virksomhed. Det kom der ikke noget ud af.

En gang muslim – altid muslim

Demokratiske Muslimer støtter Asmaa

“Der er intet provokerende eller udemokratisk i at bære tørklæde, mener foreningen Demokratiske Muslimer, der er blevet rost af blandt andet regeringen for sit arbejde med at forene demokrati og islam.”

Mere på Jyllands-Posten

Den prominente socialist Hanne Reintoft vil have klart svar på Asmaa Abdol-Hamids holdning til dødsstraf og registreret partnerskab.

Enhedslisten risikerer at miste en prominent vælger, Hanne Reintoft, hvis ikke partiets mulige folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid tager helt klart afstand fra dødsstraf og tilslutter sig registreret partnerskab.

Mere i Berlingske

De slås godt på venstrefløjen for tiden. Det er bare at læne sig tilbage og nyde det 😀

Læs Monokulturs vurdering af tørklædesagen.

Kedelige erfaringer

Efter i nogle dage at have plaget Dansk Folkeparti begynder tørklædedebatten også at gå venstrefløjen på.

Og det er ikke så mærkeligt i betragtning af, at det er Enhedslisten, der vil have den tørklædeklædte Asmaa Abdol-Hamid i Folketinget, hvor hun skal skille rene fra urene.

I den forbindelse har Jyllands-Posten spurgt Enhedslistens integrationsordfører, trotskisten Jørgen Arbo- Bæhr, om han synes, at partifællens religiøse uniformering udgør et problem. Men det afviser han ganske. Tørklædet har udelukkende med hendes religion at gøre og dominerer ikke hendes holdninger, forklarer han. Og for en gangs skyld har han fat i noget rigtigt.

Det er nemlig ikke tørklæder, Asmaa har på hjernen, men derimod sex, eller rettere frygten for sex. Det fortalte hun om under et nyligt foredrag på Krogerup Højskole, hvor hun netop blev spurgt om årsagen til, at hun pakker sig så meget ind, selv om det ikke er særlig koldt.

Svaret var, at mænd tænker på sex 30 gange i minuttet, og at de simpelthen ikke kan styre sig, hvis de får et glimt af kvinders hårpragt. Så vil de, som de sexmonstre de er, kaste sig over det nærmeste hunkønsvæsen.

I virkeligheden er den unge Asmaas indpakning altså en velgerning over for mænd. Sådan skal man også forklare hendes vægring ved at give mænd hånden. For rækker man først mænd en hånd, griber de straks ud efter andre legemsdele. End ikke i Folketinget kan kvinder gå i fred.

Groft sagt håber sandelig ikke, at Asmaas kedelige indtryk af mænd skyldes oplevelser med Jørgen Arbo-Bæhr eller andre kammerater fra Enhedslisten. Ellers må man håbe, at Folketingets præsidium griber ind. Om ikke andet så for at trøste Arbo-Bæhrs folketingskollega Line Barfod, som der åbenbart ikke er nogen, der vil kaste sig over.

Lars Hedegaard i Berlingske; Groft Sagt  24 april 2007

Asmaa Abdol Hamid. Hun lyver helt bevidst

I dagbladet Politiken (20/4, 2. sektion side 4) benægter Asmaa Abdol Hamid “at hun nogensinde har forsøgt at stille op som socialdemokratisk kandidat til byrådet i Odense.”

Asmaa lyver altså helt bevidst! – På forsiden af Fyens Stiftstidende den 6/5-04 står der under Asmaas portræt: “Socialdemokrat med tørklæde” og det hedder videre: “22-årig muslim stiller op til byrådsvalget i Odense for S”.

Inde i bladet hedder det:

“Jeg kan simpelthen ikke vente længere. Så enkelt udtrykker 22-årige Asmaa Abdol Hamid fra Vollsmose sin beslutning om at stille op for Socialdemokraterne til det kommende byrådsvalg i Odense til næste år.”

Da Socialdemokraterne efter en lang debat i Stiften endelig besindede sig, og undlod at opstille Asmaa gik hun over til Enhedslisten. – Velbekomme!

C. Ringsmose.”

Hvor dum kan man være? Grebet i en så banal løgn i et informationssamfund – og hun vil i Folketinget. Hvad lyver hun mere om? Er det den islamistiske overmennesketros overbevisning om, at de vantro (untermenschen) er på et lavere stadie og aldrig fatter løgnene? Hvad siger Enhedslisten efterhånden til den stjernekandidat, der skulle give dem flertallet i Folketinget? Og DR, der brugte hende som ‘troværdig’ studievært’?