Hodjanernes Blog

3 september 2009

“Naar Danmark atter er Frit”

Filed under: Citater, Danmark, EUSSR, Historie, Islam, Jihad, Jura, Terrorism, Totalitære, WWII, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 17:38

Visse gamle dokumenter har blivende værdi. Vi har foretaget en lettere bearbejdelse af et sådant.

Danmark_FritI 1943 kunne man ikke vide – men nok ane – hvordan krigen og dermed besættelsen ville ende. På det tidspunkt var landet nærmest i kaos, terror, vold og alskens kriminalitet var steget til hidtil usete højder og regeringen ikke alene opfordrede danskerne til at gå i fjendens tjeneste, den forfulgte også nidkært modstandbevægelsen. Denne søgte at  slå igen – bl.a. ved at likvidere stikkere – men også ved at sende en advarsel til de politkere, embedsmænd, værnemagere, medløbere, meningsdannere, angivere og stikkere som gik fjendens ærinde. Hensigten var tillige, at personer fra de nævnte grupper ikke senere skulle kunne påberåbe sig “Befehl von Oben” eller “Situationens Nødvendighed”, men allerede nu være klar over, at de senere ville blive draget til ansvar.

På det tidspunkt var Danmarks Frihedsråd blevet dannet, og udsendte gennem “Frit Danmark” en proklamation, kaldet “Naar Danmark atter er Frit“. Denne blev ved krigsafslutningen grundlaget for det efterfølgende retsopgør – og altså med tilbagevirkende kraft. De dømte kunne ikke med nogen rimelighed påstå, at de ikke havde kendskab til at de ville blive retsforfulgt i henhold hertil.

Så vidt er det – endnu – ikke kommet, at vi har 1943-tilstande. Men vi befinder os vel et sted omkring 1937-39. Eftergivenheds- og samarbejdspolitikken er i højsædet og et nyt, totalitært Europa er lige om hjørnet. Vi vil gerne hylde princippet om “Rettidig Omhu” og bringer hermed et udkast til en – lettere opdateret – version af det gamle dokument:

-oOo-

Uddrag af afsnittene om et kommende retsopgør fra ”Naar Danmark atter er Frit”, november 1943:

Foranstaltninger overfor skyldige og medansvarlige

Når Rådet lægger megen vægt på et opgør med hensyn til de forsyndelser, der er begået overfor land og borgere under besættelsens tvangssituation, skyldes det ikke noget hadsk ønske om repressalier, men en fast overbevisning om, at det for Danmarks frie fremtid er af afgørende betydning at udskyde de elementer af samfundslivet, som har svigtet eller direkte angrebet vort demokrati og vor retsorden.
Som anført i indledningen må der herunder skelnes mellem 5 grupper, hvis Forhold skal behandles særskilt.

I.      Medlemmer af regeringer og folkerepræsentationer (specielt Folketinget), som ved deres holdning før og under besættelsen har medvirket til at bringe landet under islamisk styre og tvang. …

Der skal ikke på dette sted gøres nærmere rede for Frihedsrådets standpunkt til de ledendes optræden men det skal kort slås fast, at samarbejdsperioden efter Rådets mening har været til stor skade for vort  land, fordi det blev danskere, der selv nedbrød vor retsorden og undergravede vor økonomi, og fordi det blev danskere, der deltog i bekæmpelsen af den aktive modstand mod besættelsesmagten. Officielt blev Danmark en frivillig hjælper på islams side, medens andre besatte lande åbenlyst satte sig til modværge. Og det fritager ikke nogen af de styrende for ansvaret, at de handlede under muslimsk tvang, thi både Folketing og regering som helhed og de enkelte medlemmer kunde have svaret Nej til de muslimske krav og taget de deraf følgende konsekvenser.
Men det er efter Frihedsrådets mening det danske folk, der skal afgøre, om det anser den førte politik for forsvarlig eller endog berettiget, og om det med henblik på fremtidens opgaver vil give de personer sin tillid, som under henvisning til ”det mindre onde” prisgav vore demokratiske privilegier under  besættelsen. Det opgør, som bør finde sted mellem disse års politikere og befolkningen, er med andre ord efter Rådets opfattelse ikke af juridisk, men af politisk art. …
Det nye Folketing vil få til opgave at afgøre, om der skal nedsættes en parlamentarisk kommission til undersøgelse af, om enkeltpersoner inden for regeringer og Folketing i strafværdig grad har svigtet deres opgave som Repræsentanter for danske interesser til fordel for den fjendtlige magt. Skulle kommissionen finde, at dette har været tilfældet for nogles vedkommende, vil rigsretssag kunne rejses mod dem.

II.      Embeds- og tjenestemænd, som ved direkte unational optræden eller ved slaphed
og eftergivenhed har begunstiget fjenden. …

Men enkelte embeds- og tjenestemænd både i centraladministration, politi, domstole og andre myndigheder har i tjenesteiver eller direkte islam-sympati hensynsløst udnyttet de foreliggende muligheder… det vil være betænkeligt at lade folk, der så tydeligt har afsløret antidemokratiske tilbøjeligheder, fortsætte deres embedsgerning under landets genrejsning. Det fritager ikke for ansvar, at der er handlet i formel overensstemmelse med Undtagelseslovgivningen eller efter muslimske ordrer,…
Det vil være den første regerings opgave at suspendere sådanne offentlige ansatte, hvadenten de er erklærede muslimer eller blot holdningsløse medløbere. … De vil ikke kunne drages til ansvar efter den nugældende tjenestemandslov, fordi den situation, landet kom i i 1983, ikke var forudset ved lovens vedtagelse. Der må derfor skabes en ny lovhjemmel, hvorefter de kan tiltales. …

III.      Erhvervsdrivende, der har udnyttet landets nødstilstand til privat-økonomisk vinding.

Betydende dele af erhvervslivet har, medens landet som helhed forarmedes, taget et stærkt opsving under krigen som følge af leverancer til islamiske lande og deres forbundsfæller. … I modsætning til, hvad der var tilfældet under verdenskrigene 1914-18 og 1939-45, er krigsindkomsterne nemlig denne gang ikke alene fremkommet ved betaling fra de Lande, der har modtaget varerne, men ved at Statskassen tillige på det danske samfunds vegne har betalt sælgerne de købesummer, som muslimerne stadig skylder os. …
I naturlig overensstemmelse med demokratisk retsfølelse på det økonomiske område bør da under efterkrigstidens frie forhold uden hensyn til de Følger, det kan have for den enkelte, foretages en konfiskation af disse krigsgevinster … Under valgdebatten må man drøfte de retningslinier, der herunder  skal følges, hvorefter det bliver det nye folketings opgave at føre foranstaltningerne ud i livet. …

IV.      Muslimer og deres medløbere, som har ladet sig hverve til fremmed krigstjeneste, som har samarbejdet med muslimerne før og efter 1983, har modtaget pengeydelser fra islamisk side til antidemokratisk virksomhed, har optrådt som angivere eller har deltaget i vold, trusler og frihedsberøvelse over for danske statsborgere.

Det er overfor personer af denne art, at det vil være nødvendigt at tage øjeblikkelige forholdsregler, dels for at hindre dem i at skabe uroligheder, dels for dermed at opfylde folkets naturlige krav om retfærdig straf over landsforræderne.
Det har for Rådet været en tungtvejende begrundelse for overhovedet at gå i lag med den umiddelbare efterkrigstids problemer, at det herved kan yde et positivt bidrag til afgørelsen af, hvorledes straffen skal ramme de skyldige af denne art, og samtidig kan anvise den eneste udvej for, at Danmark undgår at styrtes ud i en periode af individuel terror og personelige repressalier, når besættelsen hæves. Rådet har i kraft af sin sammensætning et meget nøje kendskab til de følelser og fortsætter, der besjæler den aktive del af befolkningen uanset den politiske opfattelse iøvrigt, og det er vor faste overbevisning, at talrige landsmænd forestiller sig et direkte opgør med forræderne, såfremt disse ikke øjeblikkelig drages til ansvar af landets lovlige myndigheder.
Rådets overvejelser over, hvorledes dette kan ske, fører os ind på en nøjere udredning vedrørerende:

Lovgivning og domstole i overgangstiden.

Vor fremstilling har til hensigt at foreholde landets regeringsmagt ved krigsafslutningen dens ansvar for opretholdelsen af ordnede tilstande i landet, og samtidig vise befolkningen den værdigste måde, hvorpå opgøret kan finde sted. …
Det vil være uomgængeligt nødvendigt for visse forbrydelser at skabe nye love og for andre at skærpe straffen i eksisterende lovbestemmelser med tilbagevirkende kraft. Dette strider ikke mod Grundloven,…
Enhver lovgivning har sin sidste begrundelse i retsfølelsen, men den straffelov, vi havde i årene fra 1983 og til i dag, har ikke udtømmende kunnet afgrænse det strafbares område også under forhold, som loven ikke kunde forudse. … Det ville være mere krænkende for denne, (retsbevidstheden) om sådanne alment fordømte gerninger ikke medfører følger, end om ny lovhjemmel gives med tilbagevirkende kraft.
Men det må på forhånd fastslås, at det ved idømmelse af straf ikke kan blive tale om at gå uden for de strafarter, som gældende straffelov hjemler, med fængsel på livstid som den højeste straf. Og ligeledes må det stå fast, at enhver sag behandles i den lovlige strafferetsplejes former, med offentlig tiltale og med samme adgang til forsvar for domstolen som i enhver anden Sag. …
Men efter Rådets mening kan man ikke lade sagerne pådømme ved de bestående domstole, fordi disse har været medvirkende til at gennemføre de islamisk-påtvungne straffeforanstaltninger, og fordi det må forudses, at tiltale vil kunne ramme dommere og andre af retsvæsenets embedsmænd. Det vil derfor være rettest, at der til behandling af disse sager oprettes særlige domstole, hvis juridiske element består af personer, som opfylder lovens forskrifter for at kunne være dommere, men at valget ikke er bundet til de fastansatte dommeres kreds. Det vil være rimeligt, at de her omhandlede særlove først vedtages af det nye Folketing. …
Det er Rådets faste overbevisning, at en øjeblikkelig fængsling af alle islamiske elementer og en hurtig anklage og domfældelse efter regler som de her foreslåede vil være i fuld overensstemmelse med folkets retsfølelse, og at en energisk gennemførelse af disse foranstaltninger, ja, alene udsigten dertil, vil kunne hindre tøjlesløse og blodige repressalier uden lov og dom. …

11 kommentarer »

 1. God idé. Vi nærmer os den tankegang.

  Jeg har de sidste dage tænkt på, om vi vil opleve sabotage ifm. moskébyggeriet.

  Sker det, ryger vi ud i øje for øje og tand for tand.

  Hvis jeg var politiker, ville jeg føle jorden brænde under mig.

  Like

  Kommentar af Mette — 3 september 2009 @ 18:46

  • Efter offentliggørelsen af “Naar Danmark atter er Frit” oprettedes kort tid senere det såkaldte “Centralregister”. Heri optoges personer, som kunne formodes at være landssvigere – ialt ca. 40.000 ved krigens slutning. Af dem blev ca. 22.000 interneret af modstandsbevægelsen og yderligere ca. 12.000 af det genoprettede politi. De fik så deres forhold undersøgt og langt de fleste atter løsladt. Tilbage blev ca. 13.000 som blev idømt kortere eller længere fængselsstraffe og 46 henrettet.

   I dag har vore modstandere forlængst oprettet kartoteker. Dels i form af egentlig stikkervirksomhed, som f.eks. Zølck-Gruppen, AFA-Korpset og visse forvirrede, men meget højtråbende journalister. Disse kartoteker kan så bruges til måludpegning i forbindelse med den kommende terror, efter samme skabelon som f.eks. Peter-Gruppen, Sommer-Korpset og Schalburg-Korpset i sin tid.

   Dels bærer PET selvfølgelig kappen på begge skuldre – ligesom datidens politi helt op til dets internering i 1944. Det bevirkede bl.a., at da Gestapo i 1941 forlangte ledende kommunister arresteret, kunne politiet anholde ca. 300 – hvilket var langt flere end tyskerne havde bedt om. (Og da bruddet med regeringen endelig kom, undlod justitsminister Thune Jakobsen at advare de internerede – som det ellers var blevet dem lovet. Mange døde i koncentrationslejrene). – Vore dages PET-lefleri for imamer og politisk korrekthed har sine fortilfælde…

   Så vi er langt bagefter. Og af præcist samme grund som i 1943-44 – nemlig at undgå spontane hævnaktioner, overfald og lynchninger – kunne det måske være på tide at også en gryende modstandbevægelse lærte af fortidens erfaringer…

   Like

   Kommentar af Skjoldungen — 3 september 2009 @ 20:20

 2. Fint arbejde.

  Like

  Kommentar af Peter Buch — 3 september 2009 @ 20:54

 3. Pladderhumanisterne og andre af islams nyttige idioter og forkæmpere er med dette, ihvertfald klar over at de vil blive stillet til regnskab efter krigen, ligesom forrædderne fra 2 verdenskrig.

  Danske modstandsfolk og islamkritikere bliver jagtet, truet med vold og mord, overfaldet, hånet og en stat der lyver og fordrejer tingene for befolkningen, skriver under på konventioner der gør danskere til slaver af islam og indvandring. En stat som samtidig bare passivt ser på, af politisk korekthed eller bare af had mod alt dansk.

  Venstrefløjen, de radikale, de autonome og kultur eliten ( de selvudråbte moralske dikatorer og overmennesker ) vil bestemt ikke blive glemt hvis/når opgøret en dag kommer.

  Like

  Kommentar af Peter Jensen — 3 september 2009 @ 22:47

 4. Danskerne er så forbandet langsomme og naive, så pædofil klanen ville kunne nå at bygge minareter på christiansborg uden at vi nogensinde ville opdage det. Allerede i 80’erne var der indvandrebander som ikke lavede andet end at banke danskere ned og stjæle deres penge. Så jeg tvivler på, at vi når at gøre modstand inden at alle vores lokummer er lavet om til pedal-lokummer, så vi skal stå op og skide og sige allah hu akbar 5 gange om dagen.

  Like

  Kommentar af Fritz — 3 september 2009 @ 23:38

  • 80’ernes indvandrebander? Var det dem der blev kaldt grønjakker?

   Like

   Kommentar af mustafa — 28 november 2012 @ 10:03

 5. Og den burde netop trykkes, vises og sendes ud over alt, lad vore modstandere vide at de vil blive stillet til ansvar denne gang, og det gælder også politikerne.

  Mange modstandsmænd var sikkert ved at gå til i raseri over at overlandsforræderen Wilhelm Buhl blev statsminister via det intrigante frihedsråd (og det var dele af det, med deres “krammeri” med en del af de gamle samarbejds-politikere)så denne gang skal de øverst ansvarlige IKKE gå fri.

  Og det er bestemt ikke kun i venstrefløjens og de radikales kredse de skal findes, en der i handling næsten matcher Buhl er Anders Fogh og hans Lissabon forræderi.

  Ang. Sabotage tja mon ikke allerede der er grupper der opruster og planlægger, men hvad ved jeg !

  En ting er i alle fald stensikkert politisk er det danske folk blevet taget i hoved og røv fra stort set hele spektret af politikere der af forskellige grunde hylder “Eurabia” projektet, enten af ideologi eller af simpel grådighed, resultatet ender ens.

  Like

  Kommentar af Whodares — 24 juli 2010 @ 21:22

 6. 1. Her er en person, som om ganske få dage skal undervise unge letpåvirkelige unge mennesker på en efterskole i det Nordjyske : Jacob Olesen (Enhedslisten)
  Jacob Olesen (Enhedslisten). Jeg er 42 år og folketingskandidat for Enhedslisten i Himmerland. Til daglig arbejder jeg som lærer på Ranum Efterskole …
  ditcentrum.nordjyske.dk/blogs/jacob_olesen…/default.aspx – Cached

  På saidet 24 timer. Dk skriver han: ’’Du kan med sindsro kalde mig landsforræder. På Facebook har jeg stiftet to grupper, der kæmper for en verdensomspændende boykot mod Danmark, fordi jeg mener, at det er den slags, der er brug for. Ikke på grund af Muhammed-tegningerne, selvom jeg synes, at i hvert fald Westergaards er rendyrket racisme, men på grund en stigende afdemokratisering af landet.’’
  http://www.facebook.com/group.php?gid=126104424982&ref=ts#!/profile.php?id=728003631&ref=ts

  Danskerne går ind for en international boykot mod Danmark
  http://www.facebook.com/group.php?gid=158455949571&ref=ts

  Vi støtter en boykot mod Danmark
  http://www.facebook.com/group.php?gid=126104424982&ref=ts
  Jeg gentager – han underviser bumsede teenagere.

  Like

  Kommentar af sajdet.dk Ida Norrild — 1 august 2010 @ 18:10

 7. […] men deres “danske” medløbere. De, som havde magten og kunne have sagt fra, de som ignorerede advarslerne, de som lukkede øjnene og lod det ske. Og deres klynkende forsvar, Befehl von oben, vil heller […]

  Like

  Pingback af Samtalens Sorte Søndag « Hodjanernes Blog — 27 november 2010 @ 01:50

 8. […] The phrases “occupation” and “enemy” stand. It is published widely — for example here. So, once again, ignorance is no excuse. And when — not if — the balloon goes up, be it a […]

  Like

  Pingback af To Those Who Break the Peace | Gates of Vienna — 20 juni 2013 @ 16:57

 9. Sidste afsnit i teksten var som sød musik i mine øren.
  Det må aldrig blive ved en tekst, men føres ud i livet.
  Det danske folk har været udsat for både grundlovs-
  og forfatningsbrud!!!
  Politikerne har haft den frækhed at tage alt i egne hænder,
  den brøde skal de straffes for.

  Like

  Kommentar af falkeøje — 26 juni 2013 @ 14:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: