Hodjanernes Blog

23 september 2015

David Cameron og Piggate

Filed under: BBC, Grisobarium, UK — Tags: , — Hodja @ 07:23

The BBC likes to say that, when a really big story breaks, the nation turns to the corporation for its take on the news.

Not now it doesn’t. Not when #piggate has dominated social media all day, not to mention the front page of the Daily Mail, which is serialising Lord Ashcroft’s account of David Cameron’s alleged excesses as an Oxford student.

Mere på The Independent

29 juni 2014

Nigel Farage er ikke imponeret over David Cameroun EU-indsats

Filed under: EU, Europa, Mangfoldighed, TrumfEs, UK, UKIP — Tags: , — trumfes @ 10:58

Han mener at Cameroun kun opnåede at blive isoleret

Og denne udtalelse kom før EU – med danske stemmer – valgte federalisten Jean-Claude Junker som den næste Barrouso.

Det er sjovt at se journalisten prøve at få Farage til at sige noget pænt om Camerouns indsats

30 september 2013

Fællesnævneren for massakren i Nairobi og 22.000 andre terroristaktioner

22 september 2013

Dhimmi Cameron

Den britiske premierminister udtalte i TV-Avisen her i aften om terrorangrebet i Westgate Mall i Nairobi, Kenya, hvor terroristerne lod muslimer gå:

“Det har intet med islam at gøre.”

Sura 9 (Omvendelse) vers 5
Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Gud er tilgivende og barmhjertig.

OPDATERING: Er ‘bagmanden’ en britisk kvinde Samantha Lewthwaite? Mere om hende.
KENYA

The Kenyan Daily Post

Her er der en anden konvertit.

Og en tredje.

26 august 2010

Service for tyrker: Cameron-brev på tyrkisk‏

Filed under: Danmark, EAD, EU, EURABIA, Europa, Hodja, Islam, Muslim World, Politik, Tyrkiet, UK — Tags: , , — Hodja @ 12:27

Nicolai Sennels brev til den britiske premierminister David Cameron er blevet oversat til tyrkisk.

Vi viderebringer det selvfølgelig gerne.

Say n Başbakan David Cameron,

Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Ama ben sizin

müslümanlarla karş laşt ğ n z problemleri bütün Avrupaya yüklemek istediğinize

inan yorum. Ama bu benim özel düşüncem – şunlar kesin hakikâtlar:

Türkiyede yaşayan türklerin 99,8%’i müslümand r (CIA World Factbook).

Lütfen kuran’ okuyun ve bunun anlam n kavray n: O yolsuz kitap insanlar yasad ş
hareketlere zorluyor (örnekler)! 11. eylül 2001’den (hat rl yormusunuz…?) 28. temmuz
2010’a kadar kuran’dan ve hadis kitaplar nda tan mlanan müslüman peygamberinin insanl k

d ş örneğin’den (The Religion of Peace) kaynaklanm ş 15373 onayl cinayet edilmiştir.
Avrupa’n n s n rlar n böyle bir ideolojinin 77 milyon taraftarlar na açmam z n gerektigine
sahidenmi inan yorsunz?

Danimarkada yaşayan türklerin cürüm indeksi 184 (onlar n suç işleme s kl ğ vasati

danimarkal n n nerede ise iki misli olduğu anlam na gelir) (Kulturkløften.dk)

K tam zda bu şekil şeylerin daha çoğuna ihtiyac m z olduğuna sahidenmi inan yorsunuz?

Tükiyede yaşayan kad nlar n dört’te üçü’nün en az ayda bir kere bedensel veya ruhsal şiddet

yaşad ğ n biliyormusunuz (IslamInfo.dk)?

Kad nlara karş böyle bir görüşün bizim toplumlar m z n içinde kök salmas n m
istiyorsunuz?

Türk vatandaşlar n n 70%i’nin hiç kitap okumad ğ n biliyormuydunuz? Konda genel

fikir araşt rmas APA’e göre bunu gösteriyor. Araşt rma merkezinin anketine 6482 kişi

kat lm ş. Sonuçta Türkiyede mili ve dinsel ayr m n ve tecritin güçlü oduğu belirlenmiş.

Araşt rma sonuçlar na göre Avrupada çok say da türklerin yaşad ğ na rağmen, türk

vatandaşlar n n 90%’ hiç başka ülkeleri gezmiyor. Cevap veren kişilerin 73%’ü yabanc ar n

türkiyede toprak sahibi olmas na karş ve coğumlukla komşu ülkeleirin türk toprağ n n

bütünlüğü için tehlikeli olduğuna inan yor.

Araşt rmac lar kad nlar n türk toplam ndaki rolü iğle ilgili ilginc gerçekler bulmuştur. Cevap

verenlerin 70%’ine göre bir kad n sadece kocas n n izni iğle çal şabilidiğni doğru göruyor.

57%’si kad nlar n d şar da başörtüsüz görünmesi kabül edilemez bir durum olduğunu
söylüyor. (APA)

Bu şekil düşüncelerin Avrupada yeri olduğuna’m inan yorsunuz?

Genelde avrupal lar Türkiyenin üyeliğine karş , bu fikrin yoğunlugu değişik olsa bile.

Eurobarometer eylül-ekim 2006 anketi [77] EU-27 vatandaşlar n n 59%’unun Türkiyenin

Avrupa Birliğine girmesine karş olduğunu gösteriyor. Sadece 28%’i bunu istiyor.
(Wikipedia)

Temsili demokrasi’nin anlam n biliyormusunuz?

Danimarkada Türkler Somalililerden, Iranl lardan ve Irakl lardan (yani çoğumlukla

harb görmüş, ruhlar y pranm ş muhacirlerden) daha yolsuzdur. Bu rapor Danimarka

istatistiğinden al nm şt r ve ekomomik ve eğitim durumuna bağl d r. Biz avrupal lar

oylar m zla seçtiğimiz ve ülkelerimize iyi bakmalar na inanm ş olduğumuz politikac lar n
yolsuz yabanc lar ülkemize davet etmelerinden çok b kt k!

Türkiyede evliliklerin 25-30%’u akraba evliliğidir. (Jyllands-Posten) Demekki, Türklerin 25-

30%’u ayn soydan çiftleşmenin sonucu. Eminim, kuzenler aras nda ciftleşmenin bedensel

ve ruhsal engellerin ortaya ç kmamas n iki misline ç kard ğ n biliyorsunuzdur, ve bat l

toplamlar n engelli yabanc lar n ç kard ğ ekonomik problemler alt nda zorluk çektiğinide
biliyorsunuzdur. (BT)

Bedensel engellerin iki misline ç kmas yan nda, kuzenler aras nda evlilikten doğan

çocuklar n zekâlar n da aksi şekilde etkiliyor – bunu okullar m z ve derneklerimiz fark

etmiştir. Ayn soydan çiftleşmenin kavrama performans na etkisini araşt ran çal şmalar

birinci derece kuzenler aras nda evlilikten doğan çocuklar n zekâ katsay lar akraba olmayan

anne baban n çocuklar ndan düşük olduğunu gösteriyor. …akraba olmayan anne baban n

çocuklar dördüncü ve alt nc s n flarda yap lan zekâ ve başar testlerinde birinci derece

kuzenler aras nda ciftleşmeden doğan cocuklardan daha iyi sonuçlar gösteriyorlar. En
kötü sonuçlar duble-kuzen olan, yani hem anne hem baba taraf ndan akraba olan çiftlerin

çocuklar ald lar. Ayn soydan ciftleşmeden kaynaklanan fonksiyon kayb bu araşt rmada
belli olur ve sosyoekonomik durumla ilgisi yoktur. (Nature).

Bunun şu anda Avrupada yaşayan tüklerin niye yeterli şekilde bizim yüksek teknoloji

bilim toplamlar m za kaynaşamad klar n k smen aç klad ğ n düşünüyormusunuz?

Türkiyenin birçok bölgelerinde anne babalar n 13%’ünün ve öğrencilerin 9,9%’unun

gurur cinayetine tan k olduklar n biliyormuydunuz? Araşt rma’n n bir başka sonucu anne

babalar n 26,2%’sinin ve öğrencilerin 25,9 %’unun bu cinayetleri doğru bulduklar d r.
Lütfen bana söyleyin: silahs z ve korumas z bir akraban n öldürülmesi nas l gurur verebilir?

Türklerin çoğunun seçtiği başbakan – Erdogan – Türkiyede suç oluşturan ilsamc sloganlar

yayd ğ için hapis yatm s bir kişi (Muslim Lawyers). Erdoğan k zlar n türk üniversitelerinde

geçerli olan başörtüsü yasağ ndan kaç nmak için yurt d ş gönderdi (Turkish Weekly News).

Böyle bir lider seçen bir halk n bizim refah toplamlar m za serbest girişleri olmas n m

istiyorsunuz?

Sana birşey söyleyeyim David: Türkiyeyi Avrupaya ald rmas n asla başaram yacaks n! Asla.

Nicolai Sennels

Piskolog, “Yolsuz müslümanlar aras nda – bir piskoloğun Kopenhag belediyesinde edindiği
tecrübe” adl kitabin yazar

30 juli 2010

Open letter to PM David Cameron regarding Turkey‏

Nicolai Sennels har sendt følgende brev til David Cameron, hans parti De Konservative og Det britiske Parlament:

Dear Prime Minister David Cameron,

You say you want Turkey to be member of EU. I personally think that you just want the rest of Europe to have the same problems with Muslims as you do. But that is my personal guess – here are the hard facts:

 99.8 percent of the more than 77 mio. Turks living in Turkey are Muslims (CIA World Factbook).

Please study the Quran and see what that means: It is a criminal book that forces people to do criminal things (examples here)! From September 11th 2001 (do you remember…?) to July 28th 2010 there have been 15.373 confirmed cases of murder motivated by the Quran and the inhuman example of the Muslim’s prophet as described in his life story in the Hadiths (The Religion of Peace). Do you really think we need to open our European borders to 77 mio. followers of such an ideology?

Turkish immigrants in Denmark have a crime index of 184 (meaning that their frequency of crime is almost double that of the average Danish citizen) (Kulturkløften.dk)

Do you really think we need more of that on our continent?

Did you know that “Three out of four women in all of Turkey is in average victim to physical or psychological violence at least one time per month.” (IslamInfo.dk)?

Do you want such a view on women to take root in our societies?

And did you know that “70 percent of the Turkish citizens never read books, Konda public opinion researchers said, APA reports. The research centre conducted opinion poll among 6482 respondents and found out mood of national and religious discrimination, as well as isolation is still in a high level in the country.

According to research reports, despite that there are many Turks living in the European countries, 90 percent of Turkish citizens never travel to the foreign countries. 73 percent of respondents were against the purchasing of real estate by the foreigners. Most of them considered the neighbour countries as a threat for the territorial integrity of Turkey.

The researchers found interesting facts about the women’s role in the Turkish society. 70 percent of respondents think that the woman can work only by consent of her husband. 57 percent said considered appearance of women in the public places without headscarves as unacceptable.” (APA).

Do you think such a culture belongs in Europe or is even European?

“Public opinion in EU countries generally opposes Turkish membership, though with varying degrees of intensity. The Eurobarometer September-October 2006 survey [77] shows that 59% of EU-27 citizens are against Turkey joining the EU, while only about 28% are in favour.” (Wikipedia).

Do you know what representative democracy means?

Turks in Denmark are more criminal than Somalis, Iranians and Iraqis (all war stricken countries with a high amount of traumatized refugees). This record is form Statistics Denmark and is correlated for economical and educational status. We Europeans are sick and tired of criminal foreigners being invited to our countries by the politicians that we – with our votes – trusted to take good care of our countries!

25-30 percent of marriages in Turkey are intermarriages
(Jyllands-Posten). This means that 25-30 percent of all Turks are the result of inbreeding. Surely you already know that inbreeding between cousins doubles the risk of mental and physical handicaps and that Western societies are struggling hard with the economic consequences of handicapped immigrants (BT).

Besides the 100 percent increase in physical handicaps, this also effects the intelligence of the offspring negatively – which surely our schools and institutions have noticed: “…studies in which the effects of inbreeding on cognitive performance have been examined revealed that offspring of first-cousin marriages had lower IQ scores than offspring of unrelated parents. …offspring of unrelated parents performed better than offspring of first-cousin marriages in intelligence and achievement tests administered at grades 4 and 6. The lowest level of performance and a higher variance were found for offspring of double-cousin marriages. The inbreeding depression found in this study is consistent and cannot be explained by the effects of socioeconomic status.” (Nature).

Do you think that this can partly explain why the Turkish population already living in Europe proved to be incapable of integrating to the necessary extent in our high tech knowledge societies?

Did you know that in several provinces in Turkey “13 percent of the parents and 9.9 percent of students had witnessed an honour killing? … The study also showed that 26.2 percent of the parents and 25.9 percent of the students said they support such killings.”? Can you tell me: What honour is there in killing unarmed and helpless family members?

The majority of Turks elected a president – Erdogan – who has been in jail for promoting violent Islamic messages in Turkey (Muslim Lawyers). Erdogan sent his daughters abroad to avoid the Turkish ban on head scarves in public schools and universities (Turkish Weekly News).

Do you want a people that elect such a leader free access to our welfare societies?

I tell you one thing, David: You will never ever succeed in getting Turkey into Europe! Never.

Yours,

Nicolai Sennels

Psychologist, author of “Among Criminal Muslims. A psychologist’s experiences from the CopenhagenMunicipality.”

29 juli 2010

Hussein Obamas skødehund

Now Britain’s Conservative Prime Minister has placed himself firmly on the side of the destroyers of human rights and against those who resist tyranny.

Some have speculated that he has done so at the behest of Obama, who is keen (of course) for Turkey to join the EU. If so, it would add bitterly ironic reinforcement to the impression that Cameron is a mirror image of his role-model Tony Blair. Blair was styled ‘Bush’s poodle’ for yoking Britain to the White House in the defence of the west. Cameron may have volunteered to be Obama’s poodle, yoking Britain to the White House in the cause of surrendering the west.

Læs hvorfor hos Melanie Phillips

28 juli 2010

David Cameron værre end Gordon Brown

På TV i aftes så man UK’s ny premierminister David Cameron nærmest arm i arm med Tyrkiets Erdogan.

Cameron går ind for Tyrkiets snarlige anschluss til EUSSR – eller er det omvendt?

Desuden er Cameron Israelhader.

British prime minister David Cameron, who has often described himself as a “friend of Israel,” harshly criticized Israel’s blockade of the Gaza Strip on Tuesday, telling a group of Turkish businessmen in Ankara that the strip was “a prison camp.”

30 oktober 2009

UK: Hvad er formålet med de britiske Konservative?

Melanie Phillips spørger:

People are desperate for the Tories to defend this country against the civilisational onslaught mounted against it by the Left over so many years. It is the fact that such people don’t believe the Tories have any intention of mounting such a defence — indeed, that they even understand what it is they must defend, and against what — that is sending them into the arms of the BNP. If David Cameron won’t raise the roof even over the fact that the British have had their cultural identity deliberately destroyed by stealth, then what on earth is the point of the Conservative party?