Hodjanernes Blog

14 marts 2017

Nicolai Sennels : kriminaliteten er vokset under Lars Løkke

Filed under: Danmark, Dhimmier, Inkompetence, Islamvasion, Multi-kulti, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 12:19

Det skyldes selvfølgelig først og fremmest bølgen af “flytninge”, der væltede ind over Danmark

Taget herfra

7 marts 2017

“Venstre på vej væk fra danskernes virkelighed ”

Filed under: Danmark, Dhimmier, Multi-kulti, TrumfEs, Venstre — Tags: , — trumfes @ 12:15

Det siger Nicolai Sennels på Newspeek, og det har han desværre ret i !

Når man ser hvilke tåbelige udtalelser, der kommer fra Venstre’s top..

Det virker som om venstre tror at der er flere stemmer i at være politisk korrekt

Jeg kommer til at tænke på det gode danske ordsprog:

Hvis ikke de vil lære, så må de føle …

Eller med andre ord: Venstre kommer til at mærke det ved kommende valg

29 januar 2015

S: Intet “berufsverbot” mod Pegida-stifter

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frank Jensen, da han onsdag er på økonomiudvalgsseminar, men han henviser til Socialdemokraternes gruppeformand på Københavsn Rådhus, Lars Weiss.

Han siger til Jyllands-Posten at det grundlæggende er helt på sin plads at tage afstand fra Nicolai Sennels holdninger, men at hvis Jonas Bjørn Jensen ønsker at bringe hans ansættelse op til debat, så grænsen nået.

“Hvis der er et ønske om at bringe Sennels ansættelsesforhold op til politisk behandling, så er det ikke socialdemokraternes holdning og så er det ikke i orden,  helt overordnet fører vi som politikere ikke enkeltstående personalesager, hverken i medierne eller andre steder. Det er en opgave for forvaltningen og ikke for politikerne,” siger han.

Mere på JP

Men det er kun et spørgsmål om tid, før de igen forsøger at lukke munden på folk, der siger sandheden.

26 januar 2015

Fagforening forsøger at berufsverbote Dansk Pegidas leder Nicolai Sennels

Lederen af den danske islamkritiske Pegida-bevægelsen, Nicolai Sennels, kan se frem til en tjenstlig sag, hvis fagforeningen LTS får sin vilje. Det skriver arbejderen.dk.

LFS’ næstformand, Jan Hoby, siger til Ritzau, at hans medlemmer – Nicolai Sennels’ kolleger – er gået til deres fagforening med konkrete eksempler på sager, hvor de er “utrygge” ved, om Pegida-lederen kan skille personlige holdninger og faglige vurderinger ad.

De har rejst det i deres lokale med-udvalg og til deres chefer, og der var indsigelser imod hans ansættelse. Der gjorde man udtryk for, at man var rigtig utryg ved hans faglige vurderinger, siger Jan Hoby.

Mere på TV2

9 september 2011

Officiel valgvideo 1 – Nicolai Sennels

Filed under: Danmark, Demokrati, DF, Folketinget, Hodja, Politik — Tags: , — Hodja @ 10:43

6 september 2011

Sprog og lektiehjælp‏

Som skolepsykolog møder jeg mange indvandrerforældre, som svigter deres børn, fordi forældrene ikke lærer dansk.

Når de ikke kan sproget, kan de nemlig heller ikke hjælpe deres børn med lektierne.
Det resulterer i øget behov for specialundervisning. Desuden fører det ofte til uro i undervisningen, fordi børnene ikke kan følge med, og derfor keder sig eller bliver usikre. Denne tendens må vi ikke se igennem fingre med, og forældrene bør også bidrage. De forældre, som ikke vil lære dansk på et vist niveau, bør i stedet bidrage økonomisk
til lektiehjælp i skolen eller sfo’en. Det vil sikre, at forældrene enten gør sig i stand til selv at hjælpe deres børn, eller at børnene kan få hjælpe et andet sted fra. En PISA-undersøgelse viste for nogle år siden, at 64 procent af børn med arabisk baggrund er funktionelle analfabeter efter 10 år i den danske folkeskole. Det skal der rettes op på, og frivillige tilbud har allerede mange gange vist sig at være nyttesløse. Der skal flere krav og konsekvenser til, hvis integrationen skal lykkes, og det er Dansk Folkeparti ene om at kæmpe åbent og målrettet for.

Med venlig hilsen
Nicolai Sennels, folketingskandidat (DF)

Dokumentation:
64 pct. analfabeter: Rockwool Fondens forskningsenhed, maj 2007
“Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere“

Stem med hjertet – Nicolai Sennels

Nicolai Sennels synger og spiller sangen “Lille Latifa”. Det kunne jeg ikke få lov til at gøre på Vollsmose Torv af de øvrige politikere, da de mener, at kvindeundertrykkelse og æresdrab ikke er noget, politikere bør tale højt om – og slet ikke synge om:

2 september 2011

Indvandringens pris – Nicolai Sennels

31 august 2011

Nicolai Sennels er udelukket fra debatsiden i Aarhus Stiftstidende.

Interne emails afslører grunden.

4 august 2011

Højreradikal?

MASSEMORDER: Breivik er blevet kaldt højreradikal, fordi han er imod islam.

Men det er ikke højreradikalt at være imod den form for religioner. Forsvar for ytringsfrihed, kvinders lighed og sekularitet er faktisk klassiske venstreorienterede dyder. Breiviks påstand om, at han er inspireret af islamkritiske blogs passer heller ikke. Han er inspireret af sine egne syge fortolkninger af disse blogs, ligesom en anden massemorder, Charles Manson, følte sig inspireret af The Beatles’ sang ” Helter Skelter”. Breivik har misforstået de islamkritiske blogs ligeså meget som demokratiske muslimer har misforstået islam.

Af Nicolai Sennels folketingskandidat ( DF); Nordjyske Stiftstidende 2.08.2011

3 november 2010

Nicolai Sennels om Morten Kjærum

Leder af EUs agentur for Fundamentale Rettigheder (FRA), danskeren Morten Kjærum, påstår, at “der ikke er indikationer på, at unge muslimer er mere eller mindre voldelige end ikke-muslimer.”

Det passer ikke. En nylig undersøgelse foretaget af Nedresaksisk Universitet blandt 45.000 unge over hele Tyskland konkluderer klart og tydeligt, at “Muslimske drenge er mere voldelige”, og at jo mere troende muslimer er, jo mere parate er de til at gribe til vold. Det er da også en kendsgerning at de otte første lande på Danmarks Statistiks top-10 over kriminelles hjemlande er muslimske. Danskere kommer på 9.-pladsen, efterfulgt udelukkende af ikke-muslimske lande. Et nyligt jobopslag fra Københavns Fængsler afslørede i øvrigt, at 45 procent af de indsatte har udenlandsk herkomst. Hertil kommer selvfølgelig de mange indvandrere, som har dansk statsborgerskab. Ser vi på førnævnte top-10 er det ikke svært at regne ud, hvor disse udlændinge og indvandrere kommer fra. Kjærum fortæller, at FRA’s undersøgelse blandt 3.000 unge viser, at vold blandt teenagere ikke skyldes deres tro, men at de selv er udsat for vold eller føler sig diskrimeneret. Man må jo så bare konkludere, at muslimske unge oftere udsættes for vold, formentligt grundet den væsentligt mere autoritære opdragelse i muslimske familier. Vi må også formode, at muslimer nemmere føler sig diskrimineret grundet det muslimske æresbegreb, der let medfører en ganske høj grad af offermentalitet.

26 august 2010

Service for tyrker: Cameron-brev på tyrkisk‏

Filed under: Danmark, EAD, EU, EURABIA, Europa, Hodja, Islam, Muslim World, Politik, Tyrkiet, UK — Tags: , , — Hodja @ 12:27

Nicolai Sennels brev til den britiske premierminister David Cameron er blevet oversat til tyrkisk.

Vi viderebringer det selvfølgelig gerne.

Say n Başbakan David Cameron,

Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Ama ben sizin

müslümanlarla karş laşt ğ n z problemleri bütün Avrupaya yüklemek istediğinize

inan yorum. Ama bu benim özel düşüncem – şunlar kesin hakikâtlar:

Türkiyede yaşayan türklerin 99,8%’i müslümand r (CIA World Factbook).

Lütfen kuran’ okuyun ve bunun anlam n kavray n: O yolsuz kitap insanlar yasad ş
hareketlere zorluyor (örnekler)! 11. eylül 2001’den (hat rl yormusunuz…?) 28. temmuz
2010’a kadar kuran’dan ve hadis kitaplar nda tan mlanan müslüman peygamberinin insanl k

d ş örneğin’den (The Religion of Peace) kaynaklanm ş 15373 onayl cinayet edilmiştir.
Avrupa’n n s n rlar n böyle bir ideolojinin 77 milyon taraftarlar na açmam z n gerektigine
sahidenmi inan yorsunz?

Danimarkada yaşayan türklerin cürüm indeksi 184 (onlar n suç işleme s kl ğ vasati

danimarkal n n nerede ise iki misli olduğu anlam na gelir) (Kulturkløften.dk)

K tam zda bu şekil şeylerin daha çoğuna ihtiyac m z olduğuna sahidenmi inan yorsunuz?

Tükiyede yaşayan kad nlar n dört’te üçü’nün en az ayda bir kere bedensel veya ruhsal şiddet

yaşad ğ n biliyormusunuz (IslamInfo.dk)?

Kad nlara karş böyle bir görüşün bizim toplumlar m z n içinde kök salmas n m
istiyorsunuz?

Türk vatandaşlar n n 70%i’nin hiç kitap okumad ğ n biliyormuydunuz? Konda genel

fikir araşt rmas APA’e göre bunu gösteriyor. Araşt rma merkezinin anketine 6482 kişi

kat lm ş. Sonuçta Türkiyede mili ve dinsel ayr m n ve tecritin güçlü oduğu belirlenmiş.

Araşt rma sonuçlar na göre Avrupada çok say da türklerin yaşad ğ na rağmen, türk

vatandaşlar n n 90%’ hiç başka ülkeleri gezmiyor. Cevap veren kişilerin 73%’ü yabanc ar n

türkiyede toprak sahibi olmas na karş ve coğumlukla komşu ülkeleirin türk toprağ n n

bütünlüğü için tehlikeli olduğuna inan yor.

Araşt rmac lar kad nlar n türk toplam ndaki rolü iğle ilgili ilginc gerçekler bulmuştur. Cevap

verenlerin 70%’ine göre bir kad n sadece kocas n n izni iğle çal şabilidiğni doğru göruyor.

57%’si kad nlar n d şar da başörtüsüz görünmesi kabül edilemez bir durum olduğunu
söylüyor. (APA)

Bu şekil düşüncelerin Avrupada yeri olduğuna’m inan yorsunuz?

Genelde avrupal lar Türkiyenin üyeliğine karş , bu fikrin yoğunlugu değişik olsa bile.

Eurobarometer eylül-ekim 2006 anketi [77] EU-27 vatandaşlar n n 59%’unun Türkiyenin

Avrupa Birliğine girmesine karş olduğunu gösteriyor. Sadece 28%’i bunu istiyor.
(Wikipedia)

Temsili demokrasi’nin anlam n biliyormusunuz?

Danimarkada Türkler Somalililerden, Iranl lardan ve Irakl lardan (yani çoğumlukla

harb görmüş, ruhlar y pranm ş muhacirlerden) daha yolsuzdur. Bu rapor Danimarka

istatistiğinden al nm şt r ve ekomomik ve eğitim durumuna bağl d r. Biz avrupal lar

oylar m zla seçtiğimiz ve ülkelerimize iyi bakmalar na inanm ş olduğumuz politikac lar n
yolsuz yabanc lar ülkemize davet etmelerinden çok b kt k!

Türkiyede evliliklerin 25-30%’u akraba evliliğidir. (Jyllands-Posten) Demekki, Türklerin 25-

30%’u ayn soydan çiftleşmenin sonucu. Eminim, kuzenler aras nda ciftleşmenin bedensel

ve ruhsal engellerin ortaya ç kmamas n iki misline ç kard ğ n biliyorsunuzdur, ve bat l

toplamlar n engelli yabanc lar n ç kard ğ ekonomik problemler alt nda zorluk çektiğinide
biliyorsunuzdur. (BT)

Bedensel engellerin iki misline ç kmas yan nda, kuzenler aras nda evlilikten doğan

çocuklar n zekâlar n da aksi şekilde etkiliyor – bunu okullar m z ve derneklerimiz fark

etmiştir. Ayn soydan çiftleşmenin kavrama performans na etkisini araşt ran çal şmalar

birinci derece kuzenler aras nda evlilikten doğan çocuklar n zekâ katsay lar akraba olmayan

anne baban n çocuklar ndan düşük olduğunu gösteriyor. …akraba olmayan anne baban n

çocuklar dördüncü ve alt nc s n flarda yap lan zekâ ve başar testlerinde birinci derece

kuzenler aras nda ciftleşmeden doğan cocuklardan daha iyi sonuçlar gösteriyorlar. En
kötü sonuçlar duble-kuzen olan, yani hem anne hem baba taraf ndan akraba olan çiftlerin

çocuklar ald lar. Ayn soydan ciftleşmeden kaynaklanan fonksiyon kayb bu araşt rmada
belli olur ve sosyoekonomik durumla ilgisi yoktur. (Nature).

Bunun şu anda Avrupada yaşayan tüklerin niye yeterli şekilde bizim yüksek teknoloji

bilim toplamlar m za kaynaşamad klar n k smen aç klad ğ n düşünüyormusunuz?

Türkiyenin birçok bölgelerinde anne babalar n 13%’ünün ve öğrencilerin 9,9%’unun

gurur cinayetine tan k olduklar n biliyormuydunuz? Araşt rma’n n bir başka sonucu anne

babalar n 26,2%’sinin ve öğrencilerin 25,9 %’unun bu cinayetleri doğru bulduklar d r.
Lütfen bana söyleyin: silahs z ve korumas z bir akraban n öldürülmesi nas l gurur verebilir?

Türklerin çoğunun seçtiği başbakan – Erdogan – Türkiyede suç oluşturan ilsamc sloganlar

yayd ğ için hapis yatm s bir kişi (Muslim Lawyers). Erdoğan k zlar n türk üniversitelerinde

geçerli olan başörtüsü yasağ ndan kaç nmak için yurt d ş gönderdi (Turkish Weekly News).

Böyle bir lider seçen bir halk n bizim refah toplamlar m za serbest girişleri olmas n m

istiyorsunuz?

Sana birşey söyleyeyim David: Türkiyeyi Avrupaya ald rmas n asla başaram yacaks n! Asla.

Nicolai Sennels

Piskolog, “Yolsuz müslümanlar aras nda – bir piskoloğun Kopenhag belediyesinde edindiği
tecrübe” adl kitabin yazar

3 august 2010

Reklame: Nicolai Sennels’ bog “Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.” Genoptrykt – som e-bog‏

Nicolai Sennels’ banebrydende bog “Blandt kriminelle muslimer.

En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.” (Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 2009) blev udsolgt på få uger, og andet oplag var udsolgt efter få måneder. Nu er den ude som e-bog og kan købes online her: http://www.gad.dk/Blandt+kriminelle+muslimer/bog/233579

Anmeldelser af bogen:
PsykologNyt, oktober 2009 “Blandt kriminelle muslimer“: “Blandt kriminelle muslimer er en provokerende øjenåbner, overbevisende og velfunderet og med konkrete eksempler. Den bør særligt læses af dem, der mener, at mere af det samme (som ikke virker) er godt. Jeg imødeser deres forsvarstale med spænding.”
Fagbladet Ungdomsskolen, # 3 april 2009 “I skyggen af Twin Towers”: “Sennels betragtninger og kritiske overvejelser om vores indsats overfor de unge kriminelle fortjener stor udbredelse.”
Jyllandsposten, d. 25. februar 2009 “Projekt om kriminelle muslimer” (4 stjerner): “Bogen er et originalt pioner-arbejde ved i diagnoserne at fokusere på individets eget ansvar og inddrage religionen  i de unge menneskers identitetsdannelse.”
Folkekirken i Roskilde Stift: “Det er en meget velskrevet og tankevækkende bog, hvis problemstillinger nok er velkendte, men som nu belyses fra en ny og anderledes vinkel, hvor mangt og meget falder på plads.”
Naser Khader på Sappho.dk d. 26. februar 2009 “Læs bogen, integrationsminister“: “Den faglige ekspertise, som Nicolaj Sennels har, uanset hvilket parti han måtte tilhøre, er exceptionel og med Nicolaj Sennels klare praktiske eksempler bogen igennem, bliver læseren uendelig meget klogere på, hvor noget af integrationsskoen trykker. Bogen burde være obligatorisk læsning på alle lærer- og pædagogseminarer og rundt om i kommunerne.”
Foreningen for Kunst- og Kulturformidlings anmeldelse af Blandt kriminelle muslimer:En psykologisk tilgang til forståelsen af unge kriminelle muslimer”: “Nicolai Sennels mener ikke, at den danske pædagogik hjælper disse unge, tværtimod gør det blot de unge mere forvirrede. Han foreslår en mere kulturspecifik tilgang, f.eks. at man over for muslimer er mere konfronterende og grænsesættende, hvilket er mere normalt i den muslimske kultur. … Bogen er et spændende svar på den nutidige debat om integration.”
Fagblad Dansk Politi, nr. 2 2009Det kan koste dyrt at sige sin mening“: “I sin ansættelse udviklede Nicolai Sennels et specielt terapiforløb, som skulle hjælpe de etniske unge til at tage ansvar for deres eget liv. De unge skulle lære ikke at se sig selv som ofre.”
Anmeldelse af Ulla Lauridsen på 180grader.dk d. 23. februar Lad os ikke tale om det“: “Som psykolog er Sennels ikke optaget af at drage den muslimske kultur eller børneopdragelse frem til spot og spe. Han ønsker bare at forstå sine klienter, så han kan tage udgangspunkt i, hvor de er. Hans kritik retter sig mod en integrationsindsats, der har fejlet monumentalt gennem mange år, og det politiske og sociale system, der nægter at beskæftige sig med, hvorfor det helt systematisk går galt med integrationen af mennesker fra muslimske lande i forhold til mennesker fra andre dele af verden, som ret beset burde være lige så fremmede for vores sprog og kultur.”
Læsernes reaktion:
Katarsis: Katarsis! Sådan må det vel føles … Jeg forlod foredraget med Nicolai Sennels psykisk nøgen, efter at have følt en dyb gru ved præsentationen for et rystende vidnesbyrd fra en ekstremt sympatisk og ligefrem person, som besidder en umiddelbarhed og medmenneskelig troværdighed, der simpelthen går rent ind.” (Reaktion fra foredraget ved udgivelsen af bogen d. 24. februar 2009).
Mesterværk: “‘Blandt kriminelle muslimer’ er den mest krystalklare og vederhæftige beskrivelse jeg endnu har læst. ENESTÅENDE! Et ankepunkt: Titlen giver indtryk af mudderkastning mod muslimer. Da det absolut ikke er tilfældet burde bogen hedde noget mere neutralt f.eks.  ”Kulturkløften – muslimer i Danmark”. Det kan måske rettes i næste oplag. I hvert fald: Kan I viderebefordre min helhjertede tak for et mesterværk til Nicolai S.”
En sand pageturner: “Bogen fortæller med stor saglighed om problemerne med at integrere muslimer i den vestlige verden og forklarer, hvorfor den nuværende integrationspolitik ikke nytter. Analyserne er baseret på samtaler med hundredevis af kriminelle muslimer, men statistiskker og referencer viser, at konklusionerne ikke kun gælder for denne særgruppe. … Bogen er velskrevet og utroligt spændende at læse. Samtidig med at den bringer en masse faktuelle oplysninger og analyser på banen, kører et parallelt spor, som handler om Nicolai Sennels forhold til og arbejde med de unge på den sikrede institution, hvor han var ansat som psykolog. Denne beretning følger man som var det en krimi, og det gør bogen til en sand ‘pageturner’.” AG på Saxo.dk

30 juli 2010

Open letter to PM David Cameron regarding Turkey‏

Nicolai Sennels har sendt følgende brev til David Cameron, hans parti De Konservative og Det britiske Parlament:

Dear Prime Minister David Cameron,

You say you want Turkey to be member of EU. I personally think that you just want the rest of Europe to have the same problems with Muslims as you do. But that is my personal guess – here are the hard facts:

 99.8 percent of the more than 77 mio. Turks living in Turkey are Muslims (CIA World Factbook).

Please study the Quran and see what that means: It is a criminal book that forces people to do criminal things (examples here)! From September 11th 2001 (do you remember…?) to July 28th 2010 there have been 15.373 confirmed cases of murder motivated by the Quran and the inhuman example of the Muslim’s prophet as described in his life story in the Hadiths (The Religion of Peace). Do you really think we need to open our European borders to 77 mio. followers of such an ideology?

Turkish immigrants in Denmark have a crime index of 184 (meaning that their frequency of crime is almost double that of the average Danish citizen) (Kulturkløften.dk)

Do you really think we need more of that on our continent?

Did you know that “Three out of four women in all of Turkey is in average victim to physical or psychological violence at least one time per month.” (IslamInfo.dk)?

Do you want such a view on women to take root in our societies?

And did you know that “70 percent of the Turkish citizens never read books, Konda public opinion researchers said, APA reports. The research centre conducted opinion poll among 6482 respondents and found out mood of national and religious discrimination, as well as isolation is still in a high level in the country.

According to research reports, despite that there are many Turks living in the European countries, 90 percent of Turkish citizens never travel to the foreign countries. 73 percent of respondents were against the purchasing of real estate by the foreigners. Most of them considered the neighbour countries as a threat for the territorial integrity of Turkey.

The researchers found interesting facts about the women’s role in the Turkish society. 70 percent of respondents think that the woman can work only by consent of her husband. 57 percent said considered appearance of women in the public places without headscarves as unacceptable.” (APA).

Do you think such a culture belongs in Europe or is even European?

“Public opinion in EU countries generally opposes Turkish membership, though with varying degrees of intensity. The Eurobarometer September-October 2006 survey [77] shows that 59% of EU-27 citizens are against Turkey joining the EU, while only about 28% are in favour.” (Wikipedia).

Do you know what representative democracy means?

Turks in Denmark are more criminal than Somalis, Iranians and Iraqis (all war stricken countries with a high amount of traumatized refugees). This record is form Statistics Denmark and is correlated for economical and educational status. We Europeans are sick and tired of criminal foreigners being invited to our countries by the politicians that we – with our votes – trusted to take good care of our countries!

25-30 percent of marriages in Turkey are intermarriages
(Jyllands-Posten). This means that 25-30 percent of all Turks are the result of inbreeding. Surely you already know that inbreeding between cousins doubles the risk of mental and physical handicaps and that Western societies are struggling hard with the economic consequences of handicapped immigrants (BT).

Besides the 100 percent increase in physical handicaps, this also effects the intelligence of the offspring negatively – which surely our schools and institutions have noticed: “…studies in which the effects of inbreeding on cognitive performance have been examined revealed that offspring of first-cousin marriages had lower IQ scores than offspring of unrelated parents. …offspring of unrelated parents performed better than offspring of first-cousin marriages in intelligence and achievement tests administered at grades 4 and 6. The lowest level of performance and a higher variance were found for offspring of double-cousin marriages. The inbreeding depression found in this study is consistent and cannot be explained by the effects of socioeconomic status.” (Nature).

Do you think that this can partly explain why the Turkish population already living in Europe proved to be incapable of integrating to the necessary extent in our high tech knowledge societies?

Did you know that in several provinces in Turkey “13 percent of the parents and 9.9 percent of students had witnessed an honour killing? … The study also showed that 26.2 percent of the parents and 25.9 percent of the students said they support such killings.”? Can you tell me: What honour is there in killing unarmed and helpless family members?

The majority of Turks elected a president – Erdogan – who has been in jail for promoting violent Islamic messages in Turkey (Muslim Lawyers). Erdogan sent his daughters abroad to avoid the Turkish ban on head scarves in public schools and universities (Turkish Weekly News).

Do you want a people that elect such a leader free access to our welfare societies?

I tell you one thing, David: You will never ever succeed in getting Turkey into Europe! Never.

Yours,

Nicolai Sennels

Psychologist, author of “Among Criminal Muslims. A psychologist’s experiences from the CopenhagenMunicipality.”

27 april 2009

Vestens farligste vandrehistorie

Nicolai Sennels gør op med tidens farligst vandrehistorie: At integrationen går fremad.

Som tidligere psykolog i Københavns Kommune har det altid været mig en gåde, at venstrefløjens og en række borgerlige integrationsministres udokumenterede påstand om integrationens langsomme, men sikre succes, lever så velgående. Denne vandrehistorie har desværre fået samme sandhedsværdi som ordsproget om, at tiden læger alle sår. For det gør tiden jo som bekendt ikke altid: Efter lange skænderier ender mange med at blive skilt, og efter et overbevisende antal trafikuheld bliver fatale vejkryds heldigvis nedlagt.
I virkeligheden …

4 marts 2009

‘Inside’ information fra Blågårds Plads på Nørrebro

Johan Olsen havde idag et indlæg i P1’s morgenradio, hvor han igen igen forklarer at indvandreproblemerne – aktuelt, skyderierne på Nørrebro – er samfundets skyld.

Visitationszoner og hårdt-mod-hårdt-taktik er skyld i den øgede vold. Johan fortalte at han har boet på Blågårds Plads i 18 år – hvis det var for at give hans indlæg tyngde, vil jeg haste med at fortælle, at jeg nåede at bo der i 19 år inden jeg flygtede!!!

Johans indlæg er i fuldstændigt tråd med næsten alle venstreorienterede på Nørrebro. Jeg er selv socialist, men stoppede med at gå i takt med resten af venstrefløjen på Nørrebro for flere år siden. Nu kan jeg dyrke venstrefløjen i Gladsaxe.

Men med hensyn til Blågårds Plads skal jeg gerne forklare Johan Olsen – og resten af venstrefløjen – hvad der skete:

Op til midten af halvfemserne var der stort set ingen problemer mellem muslimer og resten af samfundet. Der var stigende kriminalitet, ja, men ikke mere end at det sagtent kunne klares og forklares. Men fra midten af halvfemserne satte islamiseringen ind.

Salamimetoden blev taget i brug. F.eks udviste unge muslimske drenge større og større magt på Blågårds Plads. Venstrefløjen valgte at føje dem ’skive for skive’. Det kom til en foreløbig kulmination i 1996, hvor de brændte et skur af, der var opstillet så “bumserne” (det kaldte de sig selv) kunne få en smule varme i de kolde måneder.Man genopbyggede ikke skuret af angst for at provokere.

Ganske få så optakten til, hvad der kom senere, men ikke venstrefløjen og desværre heller ikke mig. Vi kiggede ned i jorden og lod som om vi ikke så det.

Men kriminaliteten og chikanerierne fra de muslimske drengebander tiltog og blev mere og mere alvorlig. Voldsomme angreb på de hjemløse i “Folkets Park”, og et storstilet angreb på de hjemløses værested i Prins Jørgensgade, hvor alle vinduer blev smadret og stedet var i lang tid barrikaderet bag tykke træplader!
Ved en muslimsk demonstration – som jeg ikke deltog i – kom en muslimsk drengebande og forbød mig at drikke øl på Blågårds Plads. Jeg protesterede kraftigt og lederne af demonstrationen reddede mig.
Til hverdag hyggede de muslimske bander sig med at spille fodbold på pladsen, og hver gang var det en yndet sport at skyde efter øldrikkende danskere eller restauranternes udendørsborde. Når de ramte plet grinte de højlydt og samlede sig om at forsvare den der skulle hente bolden. Næsten ingen protesterede – man kikkede ned i jorden og lod som om man ikke så det.

venstreflc3b8jserEt par år før årtusindskiftet begyndte jeg at prosterede højlydt, men fik aldrig opbakning! Tværtimod blev jeg kaldt racist og det der er værre! Venstrefløjen kikkede i jorden og ville ikke høre eller forstå.

En god kammerat fra Guatemala blev slået til lirekassemand på pladsen. Han kom ud fra et værtshus med en mindre brandert på. Han blev passet op af en bande – som måske troede han var muslim – og fik at vide at han ikke måtte drikke øl. Den unge mand fra Guatemala forstod ikke alvoren og begyndte at spøge med det. Han blev totalt smadret og gik til plastisk kirurgi og tandopretning i årevis efter. De mangefold flere tilskuere – end drengebanden kom ham ikke til hjælp – de kikkede på snørebåndene og lod som om det ikke skete. Jeg bliver våd i øjnene når jeg tænker på hans psykiske men.

Kriminaliteten eskalerede med snesevis knivoverfald, voldtægter og røverier. Et nyt højdepunkt blev sat i 2003 med drabet på den 19-årige italienske turist Antonio Curra. Jeg kom i TV-Lorry med mine protester og var så forsigtig at jeg betingede mig at kun mit fornavn blev nævnt. Jo, jeg var også bange, men jeg ville ikke mere kikke ned i jorden. Selv med kun mit fornavn var der adskillige muslimer, der nu skulle gøre mig opmærksom på at de kendte mit navn! På en ”venlig” men også truende måde.
Ved den imponerende store demonstration lige efter drabet gik jeg rundt og kikkede efter venstrefløjsledere, både lokalt, kommunalt og nationalt. Men ak, opbakning fra venstrefløjen var mildest talt ikke imponerende. Nærmest ikke-eksisterende!

Året efter var der en mindehøjtidlighed og der checkede jeg også hvordan det gik med venstrefløjens deltagelse. Men desværre nej, nogle få menige det var alt. Resten glimrede ved at kikke lidt på fodtøjet!
Samtidigt med sagen om Antonio Curra, udkom venstrefløjsforfatteren Kåre Bluitgen med en fantastisk bog: “Til gavn for de sorte” hvor han netop stavede pointen for venstrefløjen.
Hvis de blev ved med at checke fodtøj var de kun til gavn for “de sorte” (Læs; Dansk Folkeparti). Men Kåre Bluitgen kunne ikke råbe venstrefløjen op. På “Modkraft” kan man læse hvordan Enhedslisten læser den rette lære for Kåre!

Også Naser Khader talte for døve øre overfor venstrefløjen med sin bog fra 2001 “Ære og skam”. Venstrefløjen svarede igen ved at kalde ham for en kokusnød (brun udvendig, men hvid indvendig). Skændigt at venstrefløjen ikke ville lytte. Og endnu mere skændigt jo længere der går før man vil indrømme sin himmelråbende uvidenhed om islamismens sande fascistoide menneskeforagtende væsen.
Dog skete der lidt – meget lidt – i Enhedslistens rækker med Abdol Hamids insisteren på at bære det religiøse og dybt kvindeundertrykkende islamistiske symbol, der signalerer sharia ud over alle grænser. Jeg er dog meget usikker på hvordan den sag er landet.

Også Karen Jespersen fik læst og påtalt og måtte søge nye græsgange i Venstre. Sammen med sin mand Ralf Pittelkov skrev de bogen: “ISLAMISTER OG NAIVISTER” som også venstrefløjen kunne lære af. (Hun mødte forøvrigt op til demonstrationen til fordel for Antonio Curra)

Den seneste sag i en skændig række af sager, hvor venstrefløjen har været “til gavn for de sorte” er sagen om Nicolai Sennels. Han rejste sig på et seminar om integrationspolitik og udtrykte det åbenlyst logiske; at man blev nødt til at inddrage islam og kultur i forståelsen af muslimernes manglende integration. Ingen andre indvandregrupper end muslimerne har store probemer med kriminalitet og integration. Selv om det er himmelråbende enkelt, gik venstrefløjen til angreb på Nicolai Sennels. Enhedslistens borgmester Mikkel Warming,  tvang Sennels til at tage sin afsked – dog med et pænt aftrædelsesbeløb. (ifølge Sennels selv).
Han er nu udkommet med en bog om sine oplevelser, “Blandt kriminelle muslimer”. Et rystende “wake up call”.

Trist, men jeg tror heller ikke venstrefløjen vil læse denne øjeåbner!

Hvis man læser ovenstående 4 bøger er man kommet langt i at forstå islamismen!!!

Ærgeligt at jeg her til sidst bliver nødt til at fortælle, at jeg har det aldeles storartet med mine muslimske venner og bekendte – både privat og på arbejdet. De forstår i det mindste islamismens sande natur. Nogen er enig med mig og nogen er det ikke!

Desværre kunne jeg mærke køligheden i mine egne venstrefløjscirkler, og det blev snart tid til at finde nye jagtmarker. Jeg sagde farvel til min elskede “Sorte Firkant” og søgte asyl i Gladsaxe.

Og der kan man såmen heller ikke finde ud af det der med islamismen!!! 😉

MVH E.

Tip: GP

3 marts 2009

Den store ytringsfrihedsskattejagt!‏

Her er en skattejagt for de ytringsfrihedsinteresserede.

Psykolog Nicolai Sennels blev i 2008 truet med fyring for at have overtrådt værdigrundlaget for henholdsvis Københavns Kommune og hans daværende arbejdsplads, den sikrede institution Sønderbro (link: http://jp.dk/indland/kbh/article1372854.ece). Sennels “forbrydelse” var at fremhæve, at det primært er indvandrere og efterkommere med muslimsk baggrund, som står bag den stigende indvandrerkriminalitet og religiøse ekstremisme.

Spørgsmål: Kan du finde en relevant paragraf, som Sennels kan dømmes efter i de to værdigrundlag? Eller er Sennels blevet dømt efter en paragraf, som ikke findes? Prøv selv at finde svaret i de vedlagte dokumenter.

Spørgsmål til sagen kan rettes til KK på Mikkel.Warming@sof.kk.dk og til Sønderbro på soenderbro@sof.kk.dk.

sennels12

sennels21

Læs også hos Snaphanen.

18 februar 2009

Psykolog ønsker skrappere indsats mod unge muslimer

Filed under: Danmark, Immigration — Tags: , — ManInBurka© @ 09:56

Ifølge Nicolai Sennels er der for meget sniksnak og offergørelse af den enkelte og for lidt fokus på kulturelle problemer, når Københavns Kommune har med unge med muslimsk baggrund at gøre.

Læs videre her

3 januar 2009

Nicolai Sennels: Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune

Fra »Blandt kriminelle muslimer«

sennelsHvorfor har danske myndigheder og kommuner så svært ved at håndtere kriminelle fra Mellemøsten og ekstremisme blandt muslimer?

Og hvorfor virker indsatsen ikke, selvom vi bruger hundredvis af millioner?

Fordi muslimernes kultur gør integration umulig, fordi dansk pædagogik og samtale ikke hjælper muslimske kriminelle, og fordi kommunerne bruger penge på nyttesløse integrationsprojekter.

 

Læs Naser Khaders anmeldelse af bogen.

22 maj 2008

Tre gange ØV

Rapport fra en integrationskonference

Dagens klumme: Nicolai Sennels skriver om en kommunal konference med et budskab: Integration stiller krav til de indfødte – ikke til de indvandrede.

[….]

Konferencen blev på den måde til endnu et skridt i en retning, hvor de mennesker, som skaber problemerne, ikke stilles til ansvar, og de, som problemerne går ud over, skal sige undskyld og betale festen. Dette forstærker desværre indvandrernes offeridentitet. Både danskerne og Danmark kom ud af Københavns Rådhus’ høje døre med favnen fuld af krav. Det er ikke integrationsborgmesterens skyld. Men det siger noget om debatklimaet i Københavns Kommune og om holdningen hos de mange ansatte, som får løn af det offentlige for at løse vores problemer med integrationen.

Tankevækkende og alle tre gange øv.

Mere på 180Grader

Older Posts »