Hodjanernes Blog

12 maj 2015

Kan flygtninge tage på ferie i det land, de er flygtet fra?

Udlændingestyrelsen mente nej – men så gik de politisk korrekte i aktion.

Men de tre, der fik deres opholdstilladelse inddraget, er her stadig i landet. De klagede til Flygtningenævnet, som underkendte Udlændingestyrelsens afgørelse.

Af svaret til Martin Henriksen fremgår det således, at:

“Flygtningenævnet har omgjort styrelsens afgørelse. Flygtningenævnet fandt ved afgørelserne ikke at kunne lægge til grund, at de forhold, der begrundede klagernes opholdstilladelse, havde ændret sig på en sådan måde, at der var grundlag for at inddrage opholdstilladelserne.”

Sagt på en anden måde, så mente Flygtningenævnet altså, at forholdene i de pågældendes hjemlande var så farlige for dem, at de ikke kunne sendes tilbage, men dog ikke farligere, end at de sagtens kunne tage hjem på ferie.

Mere på DKA.

2 januar 2015

Jakter kjærester for å få oppholdstillatelse

Elefteria ble brukt av kjæresten slik at han skulle sikre seg opphold i Norge.

Etter at hun ble gravid, presset kjæresten mer og mer på for at hun skal hjelpe ham med å få opphold i Norge. Elefteria brukte i en periode nesten all sin tid på at mannen fra Vest-Afrika skulle få oppholdstillatelse i Norge.

I en bygd på Østlandet treffer TV 2 kvinnens advokat som har tatt turen fra Oslo for å treffe Elefteria.

Er denne saken unik?

Nei, det er den ikke. Mens jeg har jobbet med denne saken her har jeg forstått at det er mange tilsvarende saker.

Det er snakk om alt fra proformaforhold/ekteskap hvor den parten som bor i Norge enten er uvitende eller samarbeider uten at det er et reelt forhold. Det er avslørt bruk av tvang og bruk av falsk identitet og andre uriktige opplysninger, som benyttes for å vinne frem med søknad om oppholdstillatelse i Norge. UDI har også avslørt at personer som får avslag på oppholdstillatelse og blir utvist fra Norge, kan ty til EØS-regelverket. Oppskriften verserer på enkelte nettsider.

Mere på Norsk TV2

Norske Elefteria Hagen er av svensk rett dømt til å utlevere hennes tre år gamle sønn til barnefaren som er utvist fra Norge. Han har erkjent å ha lurt henne for å få opphold i Norge.

21 september 2012

Slik svindler de seg til Norge

Norske utlendingsmyndighetene har avslørt flere utspekulerte svindelmetoder som brukes i jakten på opphold i Norge.

Det kommer frem i en fersk rapport fra UDI. Totalt ble 116 tatt for familiesvindel de siste årene. De fleste svindlerne kom fra Somalia, Tyrkia og Marokko.

Blant annet har de avslørt følgende typer svindel:

** Yngre menn som lurer eldre kvinner til å tro at de elsker dem.

** Ektepar som avsløres som søsken etter DNA-test

** Falske ekteskap med nordmenn som hjelper utlendinger å få opphold.

** Falske barn. Barn og ungdom hentes til Norge av personer som hevder å være deres foreldre eller adoptivforeldre

Mere om dette på VG

6 april 2010

Gå til koranlæsning og bliv dansk

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Islam — Tags: , , , — Hodja @ 08:55

Flere religiøse organisationer er på regeringens liste over foreninger, hvor indvandrere kan tjene point til en opholdstilladelse.

“Det handler om at lære noget om aktivt medborgerskab, og derfor er det ligegyldigt, om det er i en kristen, katolsk eller islamisk organisation, så længe de fungerer på danske demokratiske vilkår,” siger Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, til Newspaq.

18 marts 2010

Marianne Helved er ofte god for et meget sigende citat

I aften på DanMarx Radios DR2 ‘Debatten’ udtaler hun:

“Hvis man er berettiget til dagpenge – så er man også berettiget til permanent opholdstilladelse!”

Vi husker stadig et pragtfuldt Helved-citat.

16 marts 2010

Nyt pointsystem for indvandrere og opholdstilladelse

Bilag 1: Permanent opholdstilladelse

Permanent opholdstilladelse kan meddeles udlændinge, der har opnået 100 point. Ufravigelige betingelser, der udløser 70 point

– At udlændingen har haft lovligt ophold i Danmark i mere end de sidste 4 år

– At udlændingen har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab

– At udlændingen har bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende (skønnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 9. klasse)

– At udlændingen ikke er idømt ubetinget straf af 60 dages fængsel eller mere for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.)

– At udlændingen ikke er idømt ubetinget fængselsstraf (eller anden type frihedsberøvelse) i 1 år og 6 måneder eller mere uanset typen af kriminalitet. Der skal som i dag være karensperioder for udlændinge, der idømmes betinget frihedsstraf eller kortere ubetinget frihedsstraf, for eksempel udløser ubetinget frihedsstraf i under 6 måneder en karenstid på 8 år, og ubetinget frihedsstraf i 6 måneder eller mere, men under 1 år og 6 måneder, en karensperiode på 12 år.

– At udlændingen ikke har forfalden gæld til det offentlige. Hvis der er givet henstand med hensyn til betaling af gælden til det offentlige, må gælden ikke overstige 100.000 kr.

– At udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse

– At udlændingen ikke har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, herunder enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, i en periode på 3 år forud for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Supplerende betingelser vedrørende beskæftigelse og uddannelse, hvor der skal opnås 15 point

– At udlændingen har haft 1½ års fuldtidsbeskæftigelse udover beskæftigelseskravet og fortsat er i beskæftigelse: 15 point

– At udlændingen har færdiggjort en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse her i landet: 15 point

– At udlændingen har bestået Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven og derved dokumenteret et særdeles godt kendskab til det danske sprog (skønnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 10. klasse): 15 point

Supplerende betingelser vedrørende medborgerskab, hvor der skal opnås 15 point

– At udlændingen har bestået en skriftlig medborgerskabsprøve efter integrationsloven. Prøven skal sikre, at udlændingen har kendskab til det danske samfund og dansk historie og kultur. Prøven vil i lighed med indfødsretsprøven indeholde en række multiple choice-spørgsmål. Prøven vil – foruden demokrati, kultur og historie m.v. – indeholde spørgsmål om hverdagsliv i Danmark for dermed at sikre, at udlændingen er godt integreret i det danske samfund og har taget aktiv del heri. Prøvens sværhedsgrad vil ligge lidt under indfødsretsprøvens niveau: 15 point

– At udlændingen kan dokumentere at have udvist aktivt medborgerskab gennem en reel indsats i 1 år i organisationer m.v.: 15 point

Dette kan ske ved:

o medlemskab af en forældrebestyrelse, en skolebestyrelse, en almennyttig boligorganisations bestyrelse, et integrationsråd eller et ældreråd,

o børne- og ungdomsarbejde som f.eks. træner i idrætsforeninger, gennemførelse af dommer- eller træneruddannelse eller højskoleophold, rollemodelarbejde eller engagement i andre organiserede fritidsaktiviteter for børn og unge som f.eks. lektiehjælp, eller

o almennyttigt organisationsarbejde som f.eks. aktiv deltagelse i arbejdet i en almennyttig forenings drift i øvrigt. De almennyttige foreninger, i hvilke aktiv deltagelse kan give point, vil svare til SKAT’s liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren m.v.

Undtagelser:

– Der vil for så vidt angår beskæftigelseskravet blive taget hensyn til folkepensionister og unge, som søger om permanent opholdstilladelse inden de fylder 19 år, og som har været under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen. Disse to grupper skal opnå 85 point for at kunne få permanent opholdstilladelse, fordelt på 70 point for ufravigelige grundbetingelser og 15 point for supplerende betingelser om medborgerskab.

– Herudover vil der være undtagelser for særlige grupper (danske mindretal i Sydslesvig, mv)

– Hensynet til Danmarks internationale forpligtelser, særligt handicapkonventionen, kan medføre undtagelser fra et eller flere krav.

25 april 2009

I tre måneder har det været umuligt at se, hvor mange, der søger om familiesammenføring, og hvor mange udlændinge der får opholdstilladelse i Danmark.

I tre måneder har det været umuligt at se, hvor mange, der søger om familiesammenføring, og hvor mange udlændinge der får opholdstilladelse i Danmark.

Det er tal, som ellers normalt lægges ud i slutningen af hver måned, men efter krav fra Birthe Rønn Hornbech har Udlændingeservice gemt tallene af vejen for nysgerrige blikke. B.T. har gennemgået tallene på hjemmesiden, og der er ikke fremlagt et eneste nyt tal siden jul.

Sagen kan blive en bombe under regeringen.

Hvis BT tror, det er de eneste tal, der skjules for danskerne, kan de godt begynde at skrive ansøgningerne om at få skolepengene tilbage. Og hvordan skulle det blive en bombe under regeringen? Hvis oppositionen kommer til, bliver det endnu værre. Så vi kan bare vælge mellem pest eller kolera.

22 september 2008

Jo flere, des bedre – opposition og medier

Når familiesammenføringsreglerne forhindrer personer, som ville være en gevinst for samfundet i at få ophold i Danmark, bruger oppositionen det som argument for at lempe reglerne.

Men når personer, som koster samfundet dyrt, gives opholdstilladelse, fordi de formelle kriterier er opfyldt, mødes det med tavshed. I praksis ønsker venstrefløjen åbenbart fortsat at give opholdstilladelse til så mange som muligt.

Michael Sandfort; Politiken 12.09.2008.

 

Med regler for hvem der må bosætte sig i Danmark, vil der lejlighedsvis opstå sager, hvor personer udelukkes, selv om de ville være en gevinst for samfundet. Omvendt findes også personer som koster samfundet dyrt, men som opnår opholdstilladelse fordi de formelle kriterier er opfyldt. Hvorfor er førstnævnte altid forsidestof, mens sidstnævnte ignoreres af danske medier?

 Michael Sandfort

9 maj 2008

30 dage og så ud af landet med kulturberigeren

Filed under: Asyl, Danmark, Immigration, Islam, Terrorism — Tags: — Hodja @ 09:52

Trusler om terrorisme skulle ikke skaffe 32-årig opholdstilladelse i Danmark, mener dommer i Århus.

Mere på Jyllands-Posten

Sådan! Så mangler vi bare vennerne.

16 april 2008

53 bandemedlemmer er ikke danske statsborgere

Søren Pind (V) er forarget over, at udlændinge på Rigspolitiets liste over hårde kriminelle bandemedlemmer ikke er vist ud af Danmark.

Jeg kan på stående fod ikke redegøre for, hvad der skal til for at smide dem ud af landet. Det kan være, at der er brug for en lovændring, men ud skal de«, fastslår Søren Pind.

Mere på Samarbejds-Politiken

Kunne ikke være mere enig – og derefter må vi arbejde på at komme af med de næste 88.

15 april 2008

Udlændingeservice træffer åbenbart usaglige afgørelser

I sagen om den thailænder, der har doneret en nyre til sin søster, har argumentet for at forlænge hans opholdstilladelse været, at han har 700 km til nærmeste nyreklinik.

Samarbejds-Politiken skriver:

Singsorns turistvisum er udløbet, og lægerne ville gerne beholde ham tre måneder mere, så han jævnlig kunne komme til kontrol på Aarhus Universitetshospital Skejby.

I Thailand bor Singsorn i en landsby, der ligger 700 km fra den nærmeste nyreklinik.

Nu er det ikke for, at Hodja har spor imod thai’er, men det principielle i sagsbehandlingen undredede mig, så jeg fandt Odense Universitetshospitals Nefrologisk Afdeling Y’s Lægeinstruks på nettet. Det tog mindre end et minut.

Der står vedrørende nyredonation fra levende donor (Word-dokument):

Donorindlæggelse: (ved levende donor)

donor skal være rask og med BMI <30, så pårørende med tidligere malign sygdom, nyrestens­problemer, diabetes mellitus eller hypertension afvises. Spørg om der tages medicin – ved tvivlstilfælde drøftes på konference inden man går videre. Specielt ved arvelige nyresygdomme informeres om donors risiko for at blive påført en diagnose i forbindelse med udredning, der kan ende med afvisning.

donoroperation gennemgås (hos mere end halvdelen kan tilbydes laparoskopisk operation)

komplikationer (se mappe desangående på forkontoret hos xxxx og yyyy)

indlæggelsens sædvanlige varighed

samtale fredag efter operationen

der tilbydes samtale efter nogle uger og kontrol efter 1 år og derefte hvert 5. år samt efter behov.

donor er ligeså rask efter donation med én nyre (der vokser i funktion og størrelse), og der tilrådes ikke nogen speciel livsførelse fra 2 mdr. efter donationen (fx ikke ekstra kontrol under graviditet).

der kan forekomme smerter fra et stort operationsar. Desuden kan forekomme følelsesløshed.

tunge løft må ikke foretages i to måneder.

Ifølge denne lægeinstruks, ser der ikke ud til at være det store behov for yderligere 3 måneders opholdstilladelse, idet donor er ‘ligeså rask med en nyre’. Og kontrol tilbydes først efter et år. Så kan man spørge sig – hvor mange gange skal opholdstilladelsen forlænges – det må den jo – hvis han skal til kontrollen efter et år.

Og man spørger sig: Hvilket (u)sagligt grundlag har Udlændingeservice truffet sin afgørelse på? Og hvordan forholder det sig i andre sager, hvor pressen pisker en folkestemning op? Og angående pressen – hvilken research har de foretaget, inden de tog sagen op? Har de overhovedet foretaget nogensomhelst research? Har de spurgt eksperterne?

Hvad er mediernes dagsorden?

PS: Det er trods megen søgning ikke lykkedes at finde en instruks for Nyremedicinsk afdeling, Skejby Sygehus – men hvis den findes – er den sikkert ikke væsentlig forskellig fra Odenses.

21 februar 2008

Politiinspektør varsler “straffe i den aller tungeste ende af straffeloven” til de brandstiftere, der i den sidste uge har hærget flere danske byer.

Den tungeste ende?

Det vil vi se før vi tror det. Indbefatter det også fratagelse af opholdstilladelse/statsborgerskab og hjemsendelse?

Nå ikke. Hvis mine gæster satte ild til mit hjem – så var det ud af klappen øjeblikkelig. Uanset papirer.

Jeg vil atter citere Marianne Jelved:

“Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med!”

19 februar 2008

En dansker i Kina skriver i Berlingske om ‘Krav til udlændinge’

Filed under: Danmark, Islam, Kina, Kristne — Tags: , — Hodja @ 10:23

Som udenlandsk statsborger kan man få opholdstilladelse et år ad gangen.

Når det år er gået, kan man søge om at få opholdstilladelsen forlænget med et år mere, og det er der sædvanligvis ingen problemer i, hvis man ikke har ligget landet økonomisk til byrde, har opførst sig ordentligt og overholdt landets love. Hvis myndighederne ikke skønner, at det er tilfældet, får man ikke forlænget sin opholdstilladelse, men bliver sendt hjem til Danmark.

Når man ankommer her til landet og søger om opholdstilladelse i længere tid, end et turistvisum giver tilladelse til, så kommer man også her til en samtale hos fremmedpolitiet, der ganske kort og venligt orienterer en om, hvad man ikke må.

Blandt andet bliver man spurgt om man har en religion. I Danmark er de fleste kristne, og det er jeg også. Derpå får man at vide, at man gerne må dyrke sin religion, når man opholder sig i Kina, man skal bare ikke belemre andre mennesker med sin religion.

Er det nogle fuldstændig urimelige krav at stille til mig som dansk statsborger i udlandet?

Kirsten Lauritzen, Tianjin, Kina. Berlingske Debat 18. februar 2008.

Sådan har det også været herhjemme. Hvorfor gik det tabt? og hvorfor strør vi om os med statsborgerskaber? Som Marianne Jelved siger: “Et statsborgerskab skal man ikke skalte og valte med.”

14 februar 2008

Kun den ene havde opholdstilladelse

Ved retsmødet i dag blev de to tunesiske mænd begge frihedsberøvet i 27 dage frem til den 12. marts.

Under retsmødet kom det endvidere frem, at kun den ene tuneser havde reel opholdstilladelse i Danmark.

Det lyder som om det ville være en god ide at få sendt alle uden opholdstilladelse i Danmark hjem, hvor de kommer fra. NU!

12 januar 2008

To udlændinge med opholdstilladelse er udvist administrativt: uden begrundelse og uden rettergang. I strid med menneskeretten, siger flere jurister.

Filed under: Asyl, Danmark, Demografi, Immigration, Irak, Jura, Labaner, Terrorism — Tags: , — Hodja @ 12:24

I mindst to tilfælde er udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, og som har boet her i mange år, har stiftet familie og haft job, blevet udvist af landet ved en rent administrativ afgørelse.

Mere på Politiken