Hodjanernes Blog

25 september 2010

10 principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration

De 10 upolitiske kirkelige punkter vedrørende flygtninge og indvandrere.

1 Migranter har ofte bidraget positivt til modtagerlandets kultur, historie, samfunds‐ og kirkeliv.

Etnisk og kulturel mangfoldighed er en ressource for et samfund.
Både som land og som kirke skal vi spørge efter, hvad migranter kan, og skabe rum for, at de kan bruge deres erfaring og ressourcer hos os, hvad enten deres ophold er midlertidigt eller permanent.

2 Gæstfrihed mod fremmede er en bibelsk værdi.

Etnisk og kulturel mangfoldighed er Guds gave til en menighed.
Kirkens diakonale ansvar omfatter også migranter uanset religion og opholdsstatus.
Migranter og deres behov bør tænkes med i kirkens liv og gudstjenestetilbud.
Samarbejde med migrantmenigheder kan berige det etablerede kirkeliv.

3 Migranter har ret til et liv i værdighed uanset opholdsstatus.

Asylansøgere må ikke sendes tilbage til lande, hvor de risikerer at blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling, herunder til et ”første asylland”, hvis landet ikke har et fungerende asylsystem, hvor ansøgere har mulighed for at få prøvet deres sag.
Udvælgelse af kvoteflygtninge, der tilbydes en fremtid i Danmark, bør ske med udgangspunkt i den enkeltes behov snarere end uddannelse og evne til at bidrage til det danske samfund.
Asylansøgere bør i videst muligt omfang have adgang til arbejde og uddannelse. Det gælder også afviste asylansøgere, der ikke umiddelbart kan hjemsendes.

4 Menneskerettigheder gælder alle mennesker.

En migrant har ret til at handle ud fra håbet om et bedre liv for sig selv og sine børn og bør ikke af den grund mistænkeliggøres eller kriminaliseres.
I overensstemmelse med FN’s Flygtningekonvention har alle mennesker ret til at søge og opnå beskyttelse mod forfølgelse.
Asylansøgere bør ikke kriminaliseres eller fængsles alene på grund af overtrædelse af et lands indrejselovgivning.
Danmark bør i udgangspunktet følge FN’s anbefalinger med hensyn til at sikre flygtninge beskyttelse og afstå fra at udsende afviste asylansøgere mod FN’s henstillinger.
I overensstemmelse med internationale konventioner har alle mennesker ret til at praktisere en religion og til at skifte religion. Denne ret bør også gælde asylansøgere. Derfor bør der i asylsager tages hensyn til, om en ansøger risikerer forfølgelse i hjemlandet på grund af konvertering.
Ingen bør tilbagesendes til hjemlandet med pålæg om at holde sin religiøse overbevisning skjult.
Kirken har medansvar for at skabe opmærksomhed om migranters rettigheder.
I tilfælde hvor vi som kristne vælger at handle i civil ulydighed for at følge vores samvittighed, må vi være villige til at tage de retlige konsekvenser.

5 Rettigheder og privilegier, der er knyttet til nationalitet og statsborgerskab, har ikke absolut værdi, men er goder betroet os af Gud.

Alle migranter bør sikres adgang til basale sundhedsydelser uanset opholdsstatus.
Det bør overvejes, om migranter, der opholder sig legalt i Danmark, ikke i udgangspunktet burde have ret til samme sociale ydelser som landets egne borgere.

6 Kirkens ansvar for at hjælpe trosfæller må ikke stå i vejen for ansvaret for at hjælpe alle mennesker med behov for hjælp.

Religion må ikke give anledning til negativ forskelsbehandling af migranter.

7 Det er i samfundets interesse, at migranter kan leve sammen med deres nærmeste familie, og at splittede familier genforenes.

Modtagerlandets anerkendelse af familiesammenholdets betydning fremmer migranters trivsel.
Familiesammenføring kan fremme integration ‐ også når begge ægtefæller er født i udlandet.
Ingen bør kunne tvinges til at gifte sig mod sin vilje, men et arrangeret ægteskab er ikke nødvendigvis et tvangsægteskab.
Familiens enhed bør respekteres ved alle afgørelser om opholdstilladelse.
Splittede familier skal have mulighed for at genforenes.
Nære slægtninge til mennesker, der bor i Danmark, bør have mulighed for at få besøgsvisum.
Hvor muligheden er til stede, bør flygtninge kunne besøge familien i hjemlandet, uden at deres oprindelige asylmotiv drages i tvivl.

8 Alle børn har ret til en barndom i tryghed og værdighed uanset forældrenes opholdsstatus.

Barnets tarv bør veje meget tungt ved afgørelse af børnefamiliers asylsager.
Der bør være en øvre grænse for, hvor stor en del af barndommen, et barn må tilbringe på danske asylcentre.
Alle børn bør have ret til skolegang uanset forældrenes opholdsstatus.
Asylbørn, der opholder sig i Danmark i længere tid, bør have mulighed for undervisning på folkeskoleniveau.
Børn må ikke bruges som tolke for deres forældre i svære samtaler.

9 Ord kan skabe hvad de nævner. Derfor skal vi være bevidste om, hvordan vi omtaler migranter, og undgå nedsættende, misvisende og generaliserende sprogbrug.

Intet menneske er illegalt. Derfor bør ordet illegal ikke bruges om mennesker, der opholder sig i et land uden gyldigt opholdsgrundlag. Det er hverken korrekt eller passende sprogbrug.
Der bør skelnes mellem flygtninge (ufrivillige migranter) og indvandrere (frivillige migranter) i den offentlige debat.
Det er uredeligt at sammenligne det bedste i vores egen kultur og religion med det værste i andres, eller at sammenligne egne idealer med andres praksis.
Alle har ansvar for at modvirke diskrimination og racisme ved at sprede faktaviden om migranter, deres religion, bevæggrunde og levevilkår og undlade at tale om ”dem” og ”os”.
Alle har ansvar for at modsige fordomsfulde rygter og generaliserende udsagn om migranter, som vi ikke selv ville finde os i.

10 Et lands ansvar for egne statsborgere må ikke stå i vejen for det globale medansvar for at migranter til enhver tid behandles værdigt og respektfuldt.

Vi har alle medansvar for at afhjælpe den globale ulighed.
Vi har alle medansvar for at fremme bæredygtig verdenshandel.
Vi har alle medansvar for at afhjælpe andre forhold, der får mennesker til at emigrere under usikre og ofte livstruende vilkår.
Gennem international bistand skal vi arbejde for en bedre verden, hvor mennesker ikke behøver at flygte.

Enkelte punkter er udeladt – du kan læse hele teksten her.