Hodjanernes Blog

28 juni 2012

Voldtægtsepidemien i Norge er så stor at justitsministeriet iværksætter handleplan

Planen iværksættes under overskriften “Ungdom skal være med å forebygge voldtekt”.

Ungdom skal ha en sentral rolle i utforming av holdningskampanjer mot voldtekt, og krenkelser relatert til kjønn og seksualitet skal tillegges større vekt i skolen. I regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt, legges det opp til god forebygging og kvalitet i straffesaksbehandlingen.

– Kompetanse og gode rutiner i politi og rettsvesen er viktig for å oppklare sakene, og for å ivareta den utsatte på en god måte. Voldtektssakene er krevende å etterforske. Derfor har vi i handlingsplanen sagt at vi vil stryke kompetansen i politiet – slik at den viktige første fasen blir ivaretatt, sier justis – og beredskapsminister Grete Faremo.

– Voldtekt er et svært traumatiserende overgrep å bli utsatt for. Vi må utvikle respekt for egne og andres grenser og seksuelle integritet. Jeg er opptatt av at ansvaret ikke skal ligge hos potensielle ofre, men hos overgripere, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Veiledningsmateriale for foreldre om hvordan tema kan tas opp med barna, samt støttemateriell som kan gjøre det lettere for FAU (Foreldrerådets samarbeidsutvalg) å sette temaet på dagsorden, skal bidra til dette.

– Skolen er en viktig arena for forebyggingsarbeidet. Derfor skal vi styrke læreplanene på dette området, slik at skolen blir i bedre stand til å møte utfordringer knyttet til ulike former for krenkelser, relatert blant annet til seksualitet og kjønn, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra i det forebyggende arbeidet knyttet til voldtekt, og holdningsskapende arbeid skal brukes overfor innvandrermiljøer og mot kvinner i prostitusjon.

– For å styrke utrednings- og behandlingstilbudet vil vi også videreføre en ordning som stimulerer kommunene til å ansette psykologer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Du kan finde forordet til – og selve planen her. På side 11 i planen prøver man på at bortforklare, at majoriteten af gerningsmændene er udlændinge.

Hvilke lande er fiasko-lande ?

Filed under: Økonomi, Demografi, Politik, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 18:06

Magasinet Foreign Policy har lavet en analyse og vedlaget dette interaktive kort

du kan se et kort over (alle) lande her.

Du kan se det samme kort i lidt mindre størrelse her Det er dem, der har lavet scorerne.

Ved at pege og klikke kan du nederst se landets “fiasko-nr” .
Nr 1 er Somalia, nr 177 er Finland.

Kortet kan også bruges til at lære/huske , hvor verdens lande er placeret 🙂

Det vil næppe komme som den helt store overraskelse at de fleste muslimske lande må betegnes som fiaskoer.

Ineptocracy

Fra: Side-lines

Inept