Hodjanernes Blog

1 maj 2012

Muslimsk terrorist gemte krypterede filer i en pornofilm

Filed under: Islam, Martyr, TrumfEs, Tyskland — trumfes @ 15:38

Tysk politi har efter flere uger brudt krypteringen af 144 al-qaeda filer fundet på en kurer

Derved har man fundet en guldgrube af information

jeg går ud fra at al-qaeda gemte filerne i en porno fil for at være sikre på at deres muslismske terrorister læste beskederne 🙂

1 kommentar »

 1. Jeg har skrevet en Kronik til Berlingske Tidende som blev afvist. Måske er den af interesse for Hodjas læsere.

  Den herskende klasse og den falske bevidsthed.

  ”Jo kraftigere og kiækkere ethvert Folk værner om sin Frihed og Selvstændighed, sit Fædreland og Modersmaal, des frodigere udvikler Menneske-Livet sig i alle retninger, og des gavnligere, glædeligere og frugtbarere bliver Vexel-Virkningen mellem Jordens Folkefærd, des sandere og rigtigere bliver menneskelivet.” ( N.F.S. Grundtvig).

  Kritisk tænkning er en tænkning, der gør op med bestemte illusioner og kommer bevidstheden om virkeligheden nærmere. Det var det, den tyske filosof Karl Marx ( 1818 –1883 ) i sin tid mente med, at man må nedbryde illusioner for at erkende virkeligheden uforvrænget. Altså troen på at den menneskelige fornuft kan gennembryde fænomenernes bedrageriske overflade og trænge ned til problemets rod.
  På den baggrund er det nærliggende at spørge politikerne: Hvad er realiteter og hvad er abstraktioner i den givne kulturelle situation? Hvad er virkelighed og hvad er illusion? Eller hvad er det, der foregår i dansk indvandrerpolitik?
  For at begribe noget (erkende) forudsætter det en afdækning af relationer, som den umiddelbare iagttagelse ikke kan have nogen anelse om. Det var det, Marx fortalte os om. Derfor må der etableres en ideologi kritisk funktion for at kunne rokke eller løsrive de fastlåste ideologiske forestillinger. Dvs. afsløre de ideologiske forvrængninger eller illusioner i samfundet.
  En ideologi er summen af en række ideer – forestillinger – som tjener til at opretholde en magt udøvelse og samtidig pege på, at andre forestillinger repræsenterer de forkerte ideer. Når vi derfor har et ideologi problem i Danmark i forbindelse med kulturforståelsen og indvandrer-politikken, kommer det af, at magtudfoldelse kan udøves gennem beherskelse af bevidstheden. Dem der behersker bevidstheden i samfundet behersker magten. En magtudøvelse som vi bedst kender fra diktaturet.
  Denne magtudøvelse ligger i dag i hænderne på den herskende klasse eller kultureliten. Overalt i samfundet udfolder den herskende klasse dens aktiviteter i form af tekster og ytringer for at skabe det rette underlag for korrekt politisk tænkning. Et massivt pres hvor det nationale, flaget og synet på historien bliver mistænkeliggjort i forskellige sammenhænge.
  Ja! den etiske vurdering omkring den muslimske kultur har ligefrem skabt et normsæt der fortæller, hvordan man bør handle i den givne situation. Derved behøver man ikke at tænke – da normerne tænker for en. Det er ligesom, da man i Folkeskolen lærte salmevers og kongerækken udenad. Selv på universiteterne hersker udenadslæren.
  I de gode gamle dage var der en slags fælles kulturel offentlighed, hvor forskellige skrifter læstes både i akademiske og folkelige kredse. Ja efter 1968 var det indenfor humaniora og i de samfundsvidenskabelige fag en del af deres opgave at forske og formidle teorier til offentligheden og dermed opbygge holdbare normative forestillinger. Ja ligefrem at forske i den falske bevidsthed som Karl Marx i sin tid introducerede med sin kritik af den herskende klasse i det kapitalistiske samfund. Men denne kritiske tid tilhører fortiden, for på universiteterne og andre uddannelses-steder er multikulturen og den universelle tænkning inde i varmen, og der tænkes og forsvares og uddannes i multikultur, så man tror det er løgn.
  Ideologier dannes, når der ikke er nogen selvfølgelig kontinuitet mellem praksis og de sproglige formuleringer. For tiden ser vi latente tyranniske elementer i form af humanisme og idealisme føre til formynderi og idémæssig undertrykkelse. For forvrænges det enkelte menneskets bevidsthed om de kausale sammenhænge, ja så kan det heller ikke rationelt artikulere dets vantrivsel, om så samfundet falder sammen om ørerne på det. Undertrykkelse er altid betinget af, at den ikke kan gennemskues
  Men eliten kan naturligvis ikke ustraffet fratage mennesket dets kulturelle identitet, selvfor-ståelse og sociale sammenhold og så forvente, at de oprindelige indbyggere i resten af deres levetid sidder på hænderne. Det er simpelthen naturstridigt. Den herskende klasse leger med ilden.
  Imidlertid er der i lyset af denne magtudfoldelse på bevidsthedens område større ting på pro-grammet end blot menneskers tro på, at enhver grænse er af det onde, og at de enkelte samfund derfor bør være multikulturelle og ikke monokulturelle. For som historiker Bent Jensen skrev i en klumme på Sappho ” (Trykkefrihedsselskabet) (21. november 2011) eksisterer der i det danske samfund:
  ”omfattende institutioner i form af ”centre” og ”institutter”, hvis ledere og medarbejdere (betalt af befolkningen) leverer ammunition til elitens bestræbelser på at banke befolkningen på plads… Der ydes statstilskud til en række organisationer, der reelt er talerør for islam og vendt mod den danske befolkning.” *
  Det store og altafgørende spørgsmål i lyset af Bent Hansens iagttagelse er derfor: Er denne trang til at banke befolkningen på plads blot et udtryk for forelskelse i mulitkulturen? Eller befinder der sig bagved elitens bestræbelser en større civilisatorisk sammenhæng, der peger på helt andre mekanismer som bestemmer moralens faktiske udgangspunkt i et samfund?
  Den polske sociolog Sygmunt Bauman peger i lyset af den barbariske udryddelse af jøderne i Nazityskland *1) på en sådan sammenhæng. For bagved udryddelsen lå en social mekanisme, der involverede et større antal mennesker, der aldrig blev stillet overfor hverken moralske valg eller behovet for at nedkæmpe en indre samvittighedsmodstand. Den virkelige forståelse for de moralske spørgsmål i den menneskelige civilisation – som Bauman gør opmærksom på – er derfor ikke umiddelbart indlysende uanset den politiske styreform, for det tyske barbari var ikke blot ikke et irrationelt tilbagefald til fortidens barbari men forløb ved hjælp af organiseringsformer som bureaukrati og instrumentel rationalitet, der endda er endnu mere omsiggribende i nutidens samfund. Og det er her, vi kan sætte Bent Hansens fine iagttagelser ind.
  Allerede for over 100 år siden advarede en af sociologiens grundlæggere tyskeren Max Weber (1864 – 1920) Vesten om den voksende rationaliserings indflydelse på alle livets områder. Staten – dvs. dets institutioner – blev mere og mere blevet monopoliseret af bureaukrater og eksperter, hvilket betød en fare for menneskets frihed. Han forudså at menneskerne i fremtiden ville blive domineret af organisationer og snæversynede funktionærer og eksperter.
  Ikke mindst pegede Weber på, at det moderne bureaukrati derfor væsentligt bidrager til at neddæmpe moralske overvejelser, hvis det skal fungere som instrument for rationelle handlinger.
  Som et nærliggende eksempel i dag kan vi se på de forbrydelser som islamisterne begår mod de kristne i Nigeria og andre steder i verden, hvor Islam støder sammen med kristendommen. Disse sammenstød undgår kultureliten og de Vestlige medier at fokusere for meget på. Det politiske korrekte syn suspenderer nemlig den slags civilisationsbarbari og dermed også den moralske handlings betydning. Ofrene gøres psykologisk usynlige, og der bliver derfor heller ingen konflikt mellem normerne for moralsk og umoralsk anstændighed i det politiske og kulturelle liv.
  Når tavsheden over for den islamiske kulturs indtrængen i Europa kan knyttes sammen med nazismens forbrydelser for næsten 70 år siden, ligger det i det moderne buekratis måde at fungere på og i det man kan kalde forpligtelsen univers, hvor en kreds af mennesker beskytter hinanden, fordi de befinder sig i en eller anden karrieremæssig position i relation til indførelsen af det multikulturelle samfund og dermed den islamiske ideologi. Derved afgrænses automatisk det område, hvor det er meningsfyldt at stille moralske spørgsmål.
  Derfor er der al mulig grund til at se på de mekanismer, der gør volden og drabene på nutidens kristne moralsk usynlige og tænke på, om der skulle være nogle rationelle forklaringer på denne usynlighed. For som Bauman gør opmærksom på i sin bog, er det vi kan lære af Holocaust de negative tegn ved civilisationsprocessen, der ”går ud på at frigøre voldsudøvelsen fra den moralske tænkning og på at holde rationalitetens behov uden for påvirkning fra etiske normer og moralske hæmninger.”
  Med andre ord er det i det store rationelle perspektiv ingen tilfældighed, at de typisk moderne teknologisk-bureaukratis handlingsmønstre og den mentalitet de institutionaliserer og skaber reproducerer sig sig i vor civilisation. Når de ansatte på vore universiteter og andre institutioner nærmest er blevet pot og pande med multikulturen – og derfor er tavse overfor islams grove overtrædelse af menneskerettighederne i den islamiske verden – er det fordi er de blevet medlem af forpligtelsens univers. Og her er næstekærligheden ikke universel.
  Det er derfor en eklatant fejltagelse at tro, at det moderne samfund udrydder og kritiserer vold og drab på grund af dens umenneskelige og umoralske karakter. Hvis tingene spidser til i Europa med Islam og multikulturen – og det vil de gøre, ligeså sikkert som regnen falder nedad – vil det rationelle menneske i institutionerne opføre sig nøjagtig som det gjorde, da det anonymt deltog i nazismens store barbari eller for sin sags skyld i socialismens forbrydelser i dens forskellige former. I mellemtiden kan det nøjes med at banke befolkningen på plads.

  *1) Zygmunt Bauman: ”Modernitet og HOLOCAUST” Hans Reitzels forlag 1994.

  Like

  Kommentar af Kurt Rosenstrøm — 2 maj 2012 @ 20:07


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: