Hodjanernes Blog

24 december 2011

En julehilsen til præster, biskopper og andre godmennesker

Ja, det er til de af jer, som sender en julehilsen til det danske folk i embeds medfør.

Jeg er ikke folket, men alligevel skal I få en hilsen igen.

I jeres julehilsen kritiserer I det danske folks holdning til indvandrerspørgsmålet og beder om en bedre tone i debatten. I vil så at sige rense luften og få en ny politik og give ånderum for indvandrere og flygtninge.

Det ligger jo i den kristne tradition at ville være lidt ekstra god ved juletid. Og I, som er præster i folkekirken, føler måske et behov for at være lidt ekstra ekstra gode. Så gode, at I synes, at alle andre også burde være ekstra gode, og at de, som ikke har særlig meget lyst til det, bør tvinges til at være det.

Som præster kan man vel gå ud fra, at I er velbevandrede i det Ny Testamente og herunder også Lukas 10:30 til 35, lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan.

Lukas 10:30: Jesus svarede og sagde: “En mand begav sig fra Jerusalem og ned til Jericho, men blev overfaldet af røvere, som tog hans klæder fra ham og dertil også sårede ham; derefter gik de deres vej og lod ham ligge halvdød tilbage.

31: Så skete det, at en præst rejste samme vej; og da han så ham gik han forbi.

32: Ligeledes med en levit; da denne kom til det stedet og så ham, gik han også forbi.

33. Men en samaritaner, som rejste samme vej, kom også forbi, hvor han lå; og da han så manden, fik han medlidenhed med ham

34. og gik hen til ham og gød olie og vin i hans sår og forbandt dem. Derefter løftede han ham op på sit æsel og førte ham til et herberg, hvor han plejede ham.

35. Morgenen derpå tog han to sølvpenge og gav dem til værten og sagde: “Plej ham, og hvad du end bekoster på ham skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.”

Disse få linier har været ophav til en omfattende ideologisk overbygning gennem kristenhedens totusindårige historie. Hospitaler er blevet opkaldt efter samaritaneren, mennesker arbejder som samaritter, og den barmhjertige samaritaner er blevet fremstillet som et mønster til efterfølgelse af menneskekærlighed og godhed (trods det, at pointen i historien er, at Jesus vil advare mod fordomme mod folkeslag, her de foragtede samaritanere).

Jeg tror, at I har læst disse linier mange gange og brugt dem i jeres prædikner – og at I gerne vil identificeres med den barmhjertige samaritaner, og at I synes, samaritanerens eksempel skal være ledestjerne for Danmarks indvandrerpolitik.

Ja vist, samaritaneren handlede godt. Det synes jeg også. Han er et godt forbillede. Og jeg synes ikke præsten og levitten opførte sig medmenneskeligt.

Men når man begynder at læse grundigere, begynder man at fundere.

Hvor meget var 2 sølvpenge for denne samaritaner? En overkommelig sum eller en følelig udgift? Uanset var hans udgifter begrænsede og overskuelige. Det drejede sig om betaling for højst nogle dage på herberget og nogle omkostninger for pleje derudover.

Det gjaldt ikke udgifter for at tage hånd om manden for resten af livet, og ikke hans familie og slægtninge. Og det gjaldt udelukkende for denne sårede mand. Samaritaneren kunne for så vidt ride forbi den næste slagne mand, han kom forbi på sin vej, hvis han syntes, det ville overstige hans formåen eller vilje at lægge endnu 2 sølvpenge ud på denne. Hans gode gerning gjaldt denne mand, ikke andre og ikke i fremtiden.

Og så savner man en fortsættelse. Der siges intet om, hvad der hændte senere.

Kom samaritaneren virkelige tilbage på et tidspunkt og betalte for den pleje, som herbergsværten eventuelt havde lagt ud for? Eller fik samaritaneren kolde fødder, og så stort på sine løfter, eller blev han nød til at ændre rejserute, eller omkom han på rejsen, så værten sad tilbage med et ansvar, han ikke havde bedt om? Eller endte det således, at den sårede mand blev rask, og viste sig at være en uhørt rig mand, som med stor generøsitet erstattede samaritanerens udlæg, så at samaritaneren til og med fik overskud på hele historien? (Hvilket ikke borttager hans gode gerning i den oprindelige indsats).

Vi ved det ikke. Men en ting fremgår klart af historien. Samaritaneren tog selv det økonomiske ansvar for sin hjælpeindsats. Helt selv. Han belastede ikke andre med konsekvenserne af sin godhed (hvis herbergsværten ikke kom til at hænge på omkostningerne). Og derfor synes jeg ikke, at han kan stå som symbol for den danske asylpolitik.

For det, der IKKE står, er, at samaritaneren tog den sårede mand med hjem til sit eget folk og afleverede ham der og sagde: ”Tag hånd om denne mand i resten af hans liv, og lad ham ikke gøre sig nogen bekymringer om, hvad han skal spise eller drikke, ej heller for hvad han skal klæde sin krop med. Lad ham leve som fuglene under himlen; de sår ikke og de høster ikke, eller som liljerne på marken, de arbejder ikke og de spinder ikke (Markus 10:28). Nej giv ham mad, bolig, klæder, sygepleje, ja alt, hvad han behøver, så længe han lever, også om I ikke selv har dette længere. Om han ikke taler Eders sprog, da fremskaf en tolk og betal for det. Lad ham leve efter hans eget folks sædvaner og regler, selvom det strider mod Eders egne sædvaner og regler. Lad også hans hustru eller hustruer, hans børn, hans fader og moder, hans brødre og søstre og hele hans æt komme til ham, og giv også dem alt, hvad de behøver. Giv hellere Eders egne børn stene i stedet for brød, end at lade den sårede mands børn, moder og fader, brødre og søstre og ligeledes hele hans æt være uden føde.

Selv går jeg nu til synagogen og praler af min godhed, som lader Eder forsørge manden, hans familie og hans æt. For det er jo, hvad man vil have, at dansk indvandrerpolitik skal gå ud på. Danmark har en af den vestlige verdens mest generøse indvandrerpolitikker. Vi tager imod mennesker og deres pårørende, vi forsørger deres krop og sjæl, og vi gør det i en grad, så det volder os store bekymringer.

Og alligevel findes der mange med høje stillinger i samfunndet, som vil, at det danske folk skal tage endnu større byrder på sig, og som vil tvinge dem til det.

Kære præster, den protestantiske kirke har måske ikke talt så meget om de syv dødssynder på samme måde, som den katolske kirke har gjort. Men at hovmod er en af dødssynderne, kender I som kristne sikkert til. Hovmod kan også være at beruse sig i sin egen godhed uden at bekymre sig for konsekvenserne for andre, at foragte andres indsats og at pådutte andre mennesker, hvad de skal gøre. Jesus taler om dette i nogle vers, som I muligvis ikke bruger så ofte i jeres prædikner. Jesus taler om dem, som vil gøre gode gerninger for at blive set af menneskene, og samtidig lægger store byrder på andre menneskers skuldre, men som ikke selv vil være med til at bære:

Markus 12:38. Og han underviste dem og sagde til dem: “Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange klæder, og som gerne vil blive hilste på på torvet

39. og som gerne vil sidde forrest i synagogerne og på de fornemste pladser ved gæstebud, ­

40. de udsuger enkers hus, medens de for syns skyld holder lange bønner. De vil få en desto hårdere dom.”

41. Og han satte sig lige overfor offerkisterne og så, hvordan folk lagde penge i kisterne. Og mange rige lagde meget.

42. Men en fattig enke kom og lagde to skærver, det er en øre.

43. Da kaldte han sine elever til sig og sagde til dem: “Sandelig siger jeg eder: Denne fattige enke lagde mere end alle de andre, som lagde noget i offerkisterne.

44. Thi de lagde alle af sin overflod, men hun lagde af sin armod alt, hvad hun havde, så meget som fandtes i hendes eje.”

Matteus siger om samme sag:

23:1 Derefter talte Jesus til folket, og til sine elever

2 og sagde “På Moses’ stol har de skriftkloge og farisæerne sat sig.

3. Derfor, alt hvad de siger eder, det skal I gøre og holde, men efter deres gerninger skal I ikke gøre; thi de siger, men gør ikke.

4. De binder ihop tunge byrder og lægger dem på menneskenes skuldre; men selv vil de ikke røre en finger for at flytte dem.

5. Og alle deres gerninger gør de for at blive set af menneskene. De gør deres bederemme brede og kvasterne på deres klæder store.

6. De vil gerne have de bedste pladser ved gæstebud og sidde på de fornemste pladser i synagogerne.

7. og vil gerne blive hilsede på torvet og af menneskene kaldes “rabbi”.

Jesus ser altså enkens skærv. Han ser det gode hjerte, med hvilket hun giver den, og han ser, hvilken opofrelse skærven indebærer for hende.

Men det gør I ikke præster. I ser ikke enkens skærv. I berømmer aldrig det danske folk for de enorme ressourcer, de afstår for at give indvandrerne et godt liv. I kræver bare, at de skal give mere.

Fra officiel side bestrides det ikke, at indvandringens omkostninger er mindst 30 milliarder pr år – sandsynligvis højere. Da bliver den fattige enkes bidrag 6.300 kr pr år. (6.300 kr for alle – babyer til oldinge). Desuden betaler vi cirka 14 milliarder i u-landsbistand.

Enkens totale støtte til fattige og trængende fra andre lande bliver altså cirka 10.000 kroner pr år. En ganske ordentlig skærv for en fattig enke, eller hvad? Det ville Jesus have syntes.

Men ikke I præster. I synes at enken skal afstå endnu mere. Trods det, at hun har sagt, at hun ikke vil. Jesus berømmede den fattige enke for, at hun af egen fri vilje afstod fra sin skærv. Men I vil tvinge hende til, at være bedre end hun selv har sagt, at hun vil være.

På Jesu tid havde man ikke demokrati. Men det har vi. Og det er faktisk sådan, at vi i god demokratisk ånd har vedtaget regler for, hvordan indvandrere og flygtninge skal behandles i vort land. Blandt andet har den fattige enke været med til at stemme om, hvad hun evner at deltage med i form af opofringer. I vil underkende disse demokratiske beslutninger, præster. I er en del af dem, som “udsuger enkernes hus”, som “binder ihop tunge byrder og lægger dem på menneskernes skuldre ” ­f. ex. de fattige enkers, de enlige mødres, de syges og de arbejdsløses skuldre; men “selv ikke vil røre en finger for at flytte dem”.

Præster: I vil give amnesti til alle asylsøgere, som har fået afslag, og som eventuelt gemmer sig her i landet. De har altså fået afslag ifølge de demokratiske regler, som vi har besluttet her i vort land.

Hvor mange mennesker det drejer sig om, at I vil have, at det danske folk skal tage ansvar for i hele deres livstid, ved vi ikke. Som I sikkert ved, har vi også vedtaget regler, som siger at mennesker med opholdstilladelse har en vis ret til familiesammenføring. Danmark påtager sig det økonomiske ansvar for dem, hvis de ikke kan forsørge sig selv.

Hvor mange pårørende kan der tænkes at blive til de personer, som I vil give asyl mm til? Ja, det ved vi ingenting om. Hvad I vil er altså at udskrive en blanco-check, som det danske folk må betale nu og i fremtiden. Det er ganske langt fra det, som den barmhjertige samaritaner gjorde, eller hvad?

Er I i virkeligheden gode, Præster? Jesus ser jo hykleriet hos de, som udad vil skilte med deres store fortræffelighed, men i selve værket ikke gør nogen mærkbare opofringer. Jesus talte om de, som gerne vil sidde forrest i synagogerne. I er jo ganske højt placerede i folkekirken, eller hvad? Men I behøver jo ikke stå på gadehjørnerne med store bederemme på klæderne for at demonstrere jeres store godhed, præster, for den moderne ækvivalent massemedierne har I jo til rådighed, og det er jo betydeligt mere effektiv , eller hvordan præster? Som præster har I vel en ganske god løn – eller hvad – præster?

Mindes I Jesu’ ord om den rige mand, kamelen og nåleøjet? (Markus 10:25 Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for den, som er rig at komme ind i Guds rige). I skænker sikkert en del af jeres overflod bort. Men bærer du på en skjult foragt for de, som bidrager med mindre? Ser du, hvor stor en del skærven er af den fattige enkens disponible indkomst? Jesus gjorde det.

Som præster har I sikkert en ordentlig tjenstebolig, eller hvad, præster? Ligger den i et multikulturelt boligområde, hvor I vel egentlig burde bo, om I fulgte Jesu ord om at leve i fattigdom og tjene menneskene?

Mange af jer har børn, nogle af dem er voksne nu. Gik eller går de i en multikulturel skole? Måske har I læst PISA-undersøgelsen fornylig som viste at svenske og danske elever præsterer meget dårligere end finske elever? En af forklaringerne siges at være at Finland kun har 2 % udlandsfødte elever mens f. eks. Sverige har 12 %. Og nu siger I, at der rent teologisk ingen grænser er for næstekærlighed. Det vil yderligere øge andelen af udenlandskfødte i danske skoler og yderligere reducere elevernes kundskaber. Har I præster børnebørn? Vil I, at de skal gå i en skole af dansk eller finsk type? Nej, de kommer næppe til at havne i en mangekulturel skole, for jeres børn er sandsynligvis veletablerede mennesker som bor langt borte fra sådanne skoler. Det bliver de ressourcesvage danskere og de ressourcesvage indvandrere som får lov til at have deres børn i sådanne skoler. Hvilket liv venter dem efter den skolegang? Hvad tror I om det, præster?

Ja, det blev et langt julekort det her. Det kunne have været formuleret meget kortere, f. ex. med Frödings ord

“Den gode är väl ej så godsom själv han tror i sitt övermod”

God Jul,Præster

(For fuldstændighedens skyld skal jeg nævne, at jeg har sendt det til et par biskopper og nogle af de omtalte præster – ikke en har fundet det umagen værd at svare igen)

13 kommentarer »

 1. Politikere, og hele det officielle Danmark, incl. præsterne, har erklæret det danske folk åben krig.
  Skulle folket så bare bøje hovedet og resignere?
  Det gjorde vi ikke under Besættelsen, og det gør vi heller ikke denne gang.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 24 december 2011 @ 13:01

 2. Her, hvad Apostelen Johannes i si 2. Johannesbrev har at sige til præsterne: v9 Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. v10 Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; v11 for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.

  Præsternes godhed over for Kristi værste modstandere, muslimerne, er ikke Kristi – men Lucifers Antikrists Nye Verdensorden.

  Like

  Kommentar af Anders Bruun laursen — 24 december 2011 @ 14:02

 3. Flot skrevet, Hodja. Jesus havde jo også en anden ting at sige om disse præster og andet godtfolk af en tilsvarende støbning…

  Matthæusevangeliet – 6 – Om bøn

  v5 Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v6 Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

  v7 Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. v8 Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

  Og med disse vise ord, så ønsker jeg redaktionen, og læserne, en glædelig jul og et godt nytår 🙂

  Like

  Kommentar af Lightmann — 24 december 2011 @ 14:03

 4. Folkekirken har svigtet sin opgave. Menigmand i Danmark har i mange år ikke vidst en disse om pædofeten og hans hadeideologi. Vi har ikke vidst, at vi var vantro og skulle underlægges islam eller dræbes. Hvor-i-luften skulle vi dog vide det fra, når politikere og medier har bekæmpet alt og alle, som har antydet det mindste i den retning. Indtil Jyllandsposten (tusind tak, kære Flemming Rose) tog fat om nællens rod og offentliggjorde 12 karikaturer af pædofeten, som tegnerne så ham, levede denne morderiske hadeideologi sit eget liv i mørket. Men, præsterne har hele tiden vidst, hvad der myldrede ind over grænsen. Hvorfor vold, voldtægter, mord, kriminalitet og Ghettodannelse foregik i Danmark. Det vidste de og tav. Judassegmentet i folkekirken har sejret i mørket, men det lysner og vi er ved at vågne op. Det bliver lystigt, men næstekærligt? Langt fra.

  Like

  Kommentar af k1ngcab1 — 24 december 2011 @ 14:10

 5. Hodja har lige forhøjet min julestemning. Tak for det og god Jul til redaktionen.

  Like

  Kommentar af Menig 442 — 24 december 2011 @ 14:34

 6. Jeg så et og andet ved Folkekirken for en del åar siden jeg ikke brød mig om:

  en smag for luksus i form af designer møbler, lamper m.m..

  Ved højtiderne drømte disse luksus glade mennesker ikke om at aflægge et besøg ” hos den gamle, sengeliggende”.

  Det resulterede i min udmeldelse!

  Like

  Kommentar af Vivi Andersen — 25 december 2011 @ 18:41

 7. Hej Hodja
  Jeg er en genfødt kristen, og jeg kan rigtig godt lide jeres site. Jeg er ikke medlem af folkekirken, da de jo døber uigenfødte børn…og også gør det, der er værre. For eksempel forråder de deres eget land og falder det i ryggen, ved at fornægte dets historie. Jeg kan ikke lide ordet kultur. Det er så identitetsløst, og det det drejer sig om hér, er netop identitet.
  Hvem er jeg? Menneske først, dernæst dansker (for at citere Gruntvig lidt forkert – jeg ved nemlig godt, hvilken side, han ville have stået på idag), det er sandt – men du bliver først menneske gennem Kristus. Jeg ved, det ikke er mange, der er enige med mig i dét, men så er I da nogle, der er enige med mig i, at det ihvertfald ikke er ved muhameds eksempel, vi finder menneskeligheden. De flestes bifald får jeg jo ved at sige, at Jesus og muhamed er lige prisværdige. Dette siger de imidlertid kun, fordi de er bange. Det er frygten, der styrer Danmark idag.
  Hvorfor er Danmark bange? Fordi vi ikke længere ved, hvor vi står. Vi har ladet os lokke af vellevned og selvfedme og stemmer på dem, der lover os mest af dette. Politikerne derimod, er ligeglade med pøpelen (“denne hob, der ikke kender loven…” – for at citere bibelen) og tænker kun på deres eget fedt, jo længere, du kommer ud mod venstre, jo værre. Kun DF står som rene patrioter, så vidt som jeg kan se det.
  Islam bliver en forbandelse for Danmark.
  Jeg elsker jer allesammen, I, som har skrevet hér, er bare fantastiske. Skønt at opleve ånds- og landsfrænder i dette kaos af humanistisk blindhed. jeg ville ønske at møde jer, men det kan jeg vel ikke? det er jo temmelig uselvfedt – og også farligt – at afsløre sin identitet, hvis man er sand patriot i DK – eller UK – idag. Spørg bare Tommy Robinson.

  Like

  Kommentar af petrus — 26 december 2011 @ 02:44

  • Petrus, jeg får såden en ubehagelig fornemmelse af, at du ikke er den, du udgiver dig for at være.

   Like

   Kommentar af Henriette Hansen — 26 december 2011 @ 15:44

   • Desværre tror jeg at disse religiøse tosser bliver et almindeligt syn. Tv2 har lukket deres blogs og har dermed gjort et betydeligt antal religiøse tosser hjemløse.

    Like

    Kommentar af Santor — 26 december 2011 @ 16:16

 8. Godt tænkt og fint udtrykt.

  Like

  Kommentar af Crass Børsting — 26 december 2011 @ 11:55

 9. Henriette Hansen, du er ikke den eneste der har tænkt den tanke 🙂

  Like

  Kommentar af Lightmann — 27 december 2011 @ 08:16

  • Jeg genkender stilen, for jeg har selv forsøgt at infiltrere Marianne Jelved med et lignende brev:

   Hej
   Jeg har underskrevet Mangfoldighedschartret, og jeg kan rigtig godt lide de radikales facebooksite. Jeg er ikke medlem af folkekirken, selvom mange præster ellers er rigtig gode til at forråde deres eget land og falder det i ryggen ved at fornægte dets historie. Jeg kan godt lide ordet kultur. Det er så identitetsløst.
   Hvem er jeg? Verdensborger først, dernæst europæer. Det er sandt – men du bliver først et rigtigt menneske gennem Klaus Rifbjerg. Jeg ved, der ikke er mange, der er enige med mig i det, men så er I da nogle, der er enige med mig i, at det i hvert fald er ved Muhammeds eksempel, vi finder menneskeligheden. De fleste bifald får jeg jo netop ved at sige, at Jesus og Muhammed er lige prisværdige.
   Pøblen (“denne hob, der ikke kender loven…”) er ligeglad med politikerne og tænker kun på deres eget fedt. Jo længere de kommer ud mod Vollsmose, jo værre! Kun Peter Mygind står tilbage som ren patriot, så vidt som jeg kan se det.
   Islam bliver en berigelse for Danmark.
   Jeg elsker Anna Mee Allerslev, Karen Mukupa, Manu Sareen, svenske Robyn og Brandos. De er bare fantastiske! Skønt at opleve ånds- og landsforræddere i et kaos af humanistisk blindhed. Jeg ville ønske at møde dig, Marianne Jelved, men det kan jeg vel ikke?

   Like

   Kommentar af Henriette Hansen — 27 december 2011 @ 14:05

 10. Så tror da pokker at du genkender stilen, det er jo nærmest copy/paste, denne Petrus har begået…. 🙂

  Like

  Kommentar af Lightmann — 28 december 2011 @ 10:19


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: