Hodjanernes Blog

25 september 2010

Week-end hygge på redaktionen

Filed under: Bloggere, Hodja — Hodja @ 21:52

Week-end

Filed under: Hodja, Israel, Musik — Hodja @ 21:52

2nd national hymn of Israel. Composition of Naomi Shemer in 1967. Interpreted for Ofra Haza.

Angående 10 principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration

I jeres 10 principper  kritiserer I det danske folks holdning til indvandrerspørgsmålet og beder om en bedre tone i debatten.

I vil så at sige rense luften og få en ny politik og give ånderum for indvandrere og flygtninge.

I, som er præster i folkekirken, føler måske et behov for at være lidt ekstra ekstra gode. Så gode, at I synes, at alle andre også burde være ekstra gode, og at de, som ikke har særlig meget lyst til det, bør tvinges til at være det.

Som præster kan man vel gå ud fra, at I er velbevandrede i det Ny Testamente og herunder også Lukas 10:30 til 35, lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan.

Lukas 10:30: Jesus svarede og sagde: “En mand begav sig fra Jerusalem og ned til Jericho, men blev overfaldet af røvere, som tog hans klæder fra ham og dertil også sårede ham; derefter gik de deres vej og lod ham ligge halvdød tilbage.

31: Så skete det, at en præst rejste samme vej; og da han så ham gik han forbi.

32: Ligeledes med en levit; da denne kom til det stedet og så ham, gik han også forbi.

33. Men en samaritaner, som rejste samme vej, kom også forbi, hvor han lå; og da han så manden, fik han medlidenhed med ham

34. og gik hen til ham og gød olie og vin i hans sår og forbandt dem. Derefter løftede han ham op på sit æsel og førte ham til et herberg, hvor han plejede ham.

35. Morgenen derpå tog han to sølvpenge og gav dem til værten og sagde: “Plej ham, og hvad du end bekoster på ham skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.”

Disse få linier har været ophav til en omfattende ideologisk overbygning gennem kristenhedens totusindårige historie. Hospitaler er blevet opkaldt efter samaritaneren, mennesker arbejder som samaritter, og den barmhjertige samaritaner er blevet fremstillet som et mønster til efterfølgelse af menneskekærlighed og godhed (trods det, at pointen i historien er, at Jesus vil advare mod fordomme mod folkeslag, her de foragtede samaritanere).

Jeg tror, at I har læst disse linier mange gange og brugt dem i jeres prædikner – og at I gerne vil identificeres med den barmhjertige samaritaner, og at I synes, samaritanerens eksempel skal være ledestjerne for Danmarks indvandrerpolitik.

Ja vist, samaritaneren handlede godt. Det synes jeg også. Han er et godt forbillede. Og jeg synes ikke præsten og levitten opførte sig medmenneskeligt.

Men når man begynder at læse grundigere, begynder man at fundere.

Hvor meget var 2 sølvpenge for denne samaritaner? En overkommelig sum eller en følelig udgift? Uanset var hans udgifter begrænsede og overskuelige. Det drejede sig om betaling for højst nogle dage på herberget og nogle omkostninger for pleje derudover.

Det gjaldt ikke udgifter for at tage hånd om manden for resten af livet, og ikke hans familie og slægtninge. Og det gjaldt udelukkende for denne sårede mand. Samaritaneren kunne for så vidt ride forbi den næste slagne mand, han kom forbi på sin vej, hvis han syntes, det ville overstige hans formåen eller vilje at lægge endnu 2 sølvpenge ud på denne. Hans gode gerning gjaldt denne mand, ikke andre og ikke i fremtiden.

Og så savner man en fortsættelse. Der siges intet om, hvad der hændte senere.

Kom samaritaneren virkelige tilbage på et tidspunkt og betalte for den pleje, som herbergsværten eventuelt havde lagt ud for? Eller fik samaritaneren kolde fødder, og så stort på sine løfter, eller blev han nød til at ændre rejserute, eller omkom han på rejsen, så værten sad tilbage med et ansvar, han ikke havde bedt om? Eller endte det således, at den sårede mand blev rask, og viste sig at være en uhørt rig mand, som med stor generøsitet erstattede samaritanerens udlæg, så at samaritaneren til og med fik overskud på hele historien? (Hvilket ikke borttager hans gode gerning i den oprindelige indsats).

Vi ved det ikke. Men en ting fremgår klart af historien. Samaritaneren tog selv det økonomiske ansvar for sin hjælpeindsats. Helt selv. Han belastede ikke andre med konsekvenserne af sin godhed (hvis herbergsværten ikke kom til at hænge på omkostningerne). Og derfor synes jeg ikke, at han kan stå som symbol for den danske asylpolitik.

For det, der IKKE står, er, at samaritaneren tog den sårede mand med hjem til sit eget folk og afleverede ham der og sagde:

”Tag hånd om denne mand i resten af hans liv, og lad ham ikke gøre sig nogen bekymringer om, hvad han skal spise eller drikke, ej heller for hvad han skal klæde sin krop med. Lad ham leve som fuglene under himlen; de sår ikke og de høster ikke, eller som liljerne på marken, de arbejder ikke og de spinder ikke (Markus 10:28). Nej giv ham mad, bolig, klæder, sygepleje, ja alt, hvad han behøver, så længe han lever, også om I ikke selv har dette længere. Om han ikke taler Eders sprog, da fremskaf en tolk og betal for det. Lad ham leve efter hans eget folks sædvaner og regler, selvom det strider mod Eders egne sædvaner og regler. Lad også hans hustru eller hustruer, hans børn, hans fader og moder, hans brødre og søstre og hele hans æt komme til ham, og giv også dem alt, hvad de behøver. Giv hellere Eders egne børn stene i stedet for brød, end at lade den sårede mands børn, moder og fader, brødre og søstre og ligeledes hele hans æt være uden føde.”

Selv går jeg nu til synagogen og praler af min godhed, som lader Eder forsørge manden, hans familie og hans æt. For det er jo, hvad man vil have, at dansk indvandrerpolitik skal gå ud på. Danmark har en af den vestlige verdens mest generøse indvandrerpolitikker. Vi tager imod mennesker og deres pårørende, vi forsørger deres krop og sjæl, og vi gør det i en grad, så det volder os store bekymringer.

Og alligevel findes der mange med høje stillinger i samfundet, som vil, at det danske folk skal tage endnu større byrder på sig, og som vil tvinge dem til det.

Kære præster, den protestantiske kirke har måske ikke talt så meget om de syv dødssynder på samme måde, som den katolske kirke har gjort. Men at hovmod er en af dødssynderne, kender I som kristne sikkert til. Hovmod kan også være at beruse sig i sin egen godhed uden at bekymre sig for konsekvenserne for andre, at foragte andres indsats og at pådutte andre mennesker, hvad de skal gøre.

Jesus taler om dette i nogle vers, som I muligvis ikke bruger så ofte i jeres prædikner. Jesus taler om dem, som vil gøre gode gerninger for at blive set af menneskene, og samtidig lægger store byrder på andre menneskers skuldre, men som ikke selv vil være med til at bære:

Markus 12:38. Og han underviste dem og sagde til dem: “Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange klæder, og som gerne vil blive hilste på på torvet

39. og som gerne vil sidde forrest i synagogerne og på de fornemste pladser ved gæstebud, ­

40. de udsuger enkers hus, medens de for syns skyld holder lange bønner. De vil få en desto hårdere dom.”

41. Og han satte sig lige overfor offerkisterne og så, hvordan folk lagde penge i kisterne. Og mange rige lagde meget.

42. Men en fattig enke kom og lagde to skærver, det er en øre.

43. Da kaldte han sine elever til sig og sagde til dem: “Sandelig siger jeg eder: Denne fattige enke lagde mere end alle de andre, som lagde noget i offerkisterne.

44. Thi de lagde alle af sin overflod, men hun lagde af sin armod alt, hvad hun havde, så meget som fandtes i hendes eje.”

Matteus siger om samme sag:

23:1 Derefter talte Jesus til folket, og til sine elever

2 og sagde “På Moses’ stol har de skriftkloge og farisæerne sat sig.

3. Derfor, alt hvad de siger eder, det skal I gøre og holde, men efter deres gerninger skal I ikke gøre; thi de siger, men gør ikke.

4. De binder tunge byrder sammen og lægger dem på menneskenes skuldre; men selv vil de ikke røre en finger for at flytte dem.

5. Og alle deres gerninger gør de for at blive set af menneskene. De gør deres bederemme brede og kvasterne på deres klæder store.

6. De vil gerne have de bedste pladser ved gæstebud og sidde på de fornemste pladser i synagogerne.

7. og vil gerne blive hilsede på torvet og af menneskene kaldes “rabbi”.

Jesus ser altså enkens skærv. Han ser det gode hjerte, med hvilket hun giver den, og han ser, hvilken opofrelse skærven indebærer for hende.

Men det gør I ikke præster. I ser ikke enkens skærv. I berømmer aldrig det danske folk for de enorme ressourcer, de afstår for at give indvandrerne et godt liv. I kræver bare, at de skal give mere.

Fra officiel side bestrides det ikke, at indvandringens omkostninger er mindst 30 milliarder pr år – sandsynligvis højere. Da bliver den fattige enkes bidrag 6.300 kr pr år. (6.300 kr for alle – babyer til oldinge). Desuden betaler vi cirka 14 milliarder i u-landsbistand.

Enkens totale støtte til fattige og trængende fra andre lande bliver altså cirka 10.000 kroner pr år. En ganske ordentlig skærv for en fattig enke, eller hvad? Det ville Jesus have syntes.

Men ikke I præster. I synes at enken skal afstå endnu mere. Trods det, at hun har sagt, at hun ikke vil. Jesus berømmede den fattige enke for, at hun af egen fri vilje afstod fra sin skærv. Men I vil tvinge hende til at være bedre, end hun selv har sagt, at hun vil være.

På Jesu tid havde man ikke demokrati. Men det har vi. Og det er faktisk sådan, at vi i god demokratisk ånd har vedtaget regler for, hvordan indvandrere og flygtninge skal behandles i vort land. Blandt andet har den fattige enke været med til at stemme om, hvad hun evner at deltage med i form af opofringer.

I vil underkende disse demokratiske beslutninger, præster. I er en del af dem, som “udsuger enkernes hus”, som “binder ihop tunge byrder og lægger dem på menneskernes skuldre ” ­f. ex. de fattige enkers, de enlige mødres, de syges og de arbejdsløses skuldre; men “selv ikke vil røre en finger for at flytte dem”.

Præster: I vil give amnesti til alle asylsøgere, som har fået afslag, og som eventuelt gemmer sig her i landet. De har altså fået afslag ifølge de demokratiske regler, som vi har besluttet her i vort land.

Hvor mange mennesker det drejer sig om, at I vil have, at det danske folk skal tage ansvar for i hele deres livstid, ved vi ikke. Som I sikkert ved, har vi også vedtaget regler, som siger at mennesker med opholdstilladelse har en vis ret til familiesammenføring. Danmark påtager sig det økonomiske ansvar for dem, hvis de ikke kan forsørge sig selv.

Hvor mange pårørende kan der tænkes at blive til de personer, som I vil give asyl mm til? Ja, det ved vi ingenting om. Hvad I vil er altså at udskrive en blanko-check, som det danske folk må betale nu og i fremtiden. Det er ganske langt fra det, som den barmhjertige samaritaner gjorde, eller hvad?

Er I i virkeligheden gode, Præster? Jesus ser jo hykleriet hos de, som udad vil skilte med deres store fortræffelighed, men i selve værket ikke gør nogen mærkbare opofringer. Jesus talte om de, som gerne vil sidde forrest i synagogerne. I er jo ganske højt placerede i folkekirken, eller hvad? Men I behøver jo ikke stå på gadehjørnerne med store bederemme på klæderne for at demonstrere jeres store godhed, præster, for den moderne ækvivalent massemedierne har I jo til rådighed, og det er jo betydeligt mere effektivt , eller hvordan præster? Som præster har I vel en ganske god løn – eller hvad – præster?

Mindes I Jesu’ ord om den rige mand, kamelen og nåleøjet? (Markus 10:25 Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for den, som er rig at komme ind i Guds rige). I skænker sikkert en del af jeres overflod bort. Men bærer du på en skjult foragt for de, som bidrager med mindre? Ser du, hvor stor en del skærven er af den fattige enkens disponible indkomst? Jesus gjorde det.

Som præster har I sikkert en ordentlig tjenstebolig, eller hvad, præster? Ligger den i et multikulturelt boligområde, hvor I vel egentlig burde bo, om I fulgte Jesu ord om at leve i fattigdom og tjene menneskene?

Mange af jer har børn, nogle af dem er voksne nu. Gik eller går de i en multikulturel skole? Måske har I læst PISA-undersøgelsen fornylig som viste at svenske og danske elever præsterer meget dårligere end finske elever? En af forklaringerne siges at være at Finland kun har 2 % udlandsfødte elever mens f. eks. Sverige har 12 %. Og nu siger I, at der rent teologisk ingen grænser er for næstekærlighed. Det vil yderligere øge andelen af udenlandskfødte i danske skoler og yderligere reducere elevernes kundskaber. Har I præster børnebørn? Vil I, at de skal gå i en skole af dansk eller finsk type? Nej, de kommer næppe til at havne i en mangekulturel skole, for jeres børn er sandsynligvis veletablerede mennesker som bor langt borte fra sådanne skoler. Det bliver de ressourcesvage danskere og de ressourcesvage indvandrere som får lov til at have deres børn i sådanne skoler. Hvilket liv venter dem efter den skolegang? Hvad tror I om det, præster?

Ja, det blev en lang hilsen det her. Det kunne have været formuleret meget kortere, f. ex. med Frödings ord

“Den gode är väl ej så godsom själv han tror i sitt övermod”

Med venlig hilsen

Hodja


A Roman Catholic primary school faces being taken over by a mosque following a sharp rise in the number of Muslim children.

Sacred Heart primary in Blackburn could become the first Catholic school in Britain to be converted into an Islamic faith school following a dramatic change in the pupil population.

More than nine-in-10 of the school’s pupils were Catholic a decade ago but that number plummeted to just three per cent this year.

»Vi er nogle, der glæder os og ler højt«

Søren Krarup i Samarbejdspolitiken om DDR’s udsendelsesrække ‘Jagten på de røde lejesvende’:

Det er ikke uden interesse at se reaktionerne på DR 2’s program om de røde lejesvende.

Jeg mener – vi andre, der er blevet forfulgt temmelig systematisk af DR og havde grund til at klage over udhængning og hetz og andre søde sager fra alt for politisk bevidste medarbejdere i DR i forne tider, vi må more os over den jammer, som vore fhv. forfølgere nu hengiver sig til.

Jens Nauntofte, fru von Sperling, Per Schultz, Kjeld Koplev, og hvad de nu hedder, påtænker klager og krav over for den stilfærdige og sagtmodige studievært, og naturligvis kommer Klaus Rifbjerg frem med bulder og brag og larmer i Politiken; »Så er DR’s heksejagt på de røde lejesvende skudt i gang« (21.9.).

Læs det hele her.

HVORDAN MON det står til i Danmark? Spiser vi også kød af dyr, der er blødt ihjel, uden at vi aner det?

KAN ET MÅLTID blive værre, end hvis en tysker bestemmer menuen, og en englænder tilbereder den?

Ja, siger briter i disse dage: Hvis kødet er leveret af en morderisk halalslagter!

10 principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration

De 10 upolitiske kirkelige punkter vedrørende flygtninge og indvandrere.

1 Migranter har ofte bidraget positivt til modtagerlandets kultur, historie, samfunds‐ og kirkeliv.

Etnisk og kulturel mangfoldighed er en ressource for et samfund.
Både som land og som kirke skal vi spørge efter, hvad migranter kan, og skabe rum for, at de kan bruge deres erfaring og ressourcer hos os, hvad enten deres ophold er midlertidigt eller permanent.

2 Gæstfrihed mod fremmede er en bibelsk værdi.

Etnisk og kulturel mangfoldighed er Guds gave til en menighed.
Kirkens diakonale ansvar omfatter også migranter uanset religion og opholdsstatus.
Migranter og deres behov bør tænkes med i kirkens liv og gudstjenestetilbud.
Samarbejde med migrantmenigheder kan berige det etablerede kirkeliv.

3 Migranter har ret til et liv i værdighed uanset opholdsstatus.

Asylansøgere må ikke sendes tilbage til lande, hvor de risikerer at blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling, herunder til et ”første asylland”, hvis landet ikke har et fungerende asylsystem, hvor ansøgere har mulighed for at få prøvet deres sag.
Udvælgelse af kvoteflygtninge, der tilbydes en fremtid i Danmark, bør ske med udgangspunkt i den enkeltes behov snarere end uddannelse og evne til at bidrage til det danske samfund.
Asylansøgere bør i videst muligt omfang have adgang til arbejde og uddannelse. Det gælder også afviste asylansøgere, der ikke umiddelbart kan hjemsendes.

4 Menneskerettigheder gælder alle mennesker.

En migrant har ret til at handle ud fra håbet om et bedre liv for sig selv og sine børn og bør ikke af den grund mistænkeliggøres eller kriminaliseres.
I overensstemmelse med FN’s Flygtningekonvention har alle mennesker ret til at søge og opnå beskyttelse mod forfølgelse.
Asylansøgere bør ikke kriminaliseres eller fængsles alene på grund af overtrædelse af et lands indrejselovgivning.
Danmark bør i udgangspunktet følge FN’s anbefalinger med hensyn til at sikre flygtninge beskyttelse og afstå fra at udsende afviste asylansøgere mod FN’s henstillinger.
I overensstemmelse med internationale konventioner har alle mennesker ret til at praktisere en religion og til at skifte religion. Denne ret bør også gælde asylansøgere. Derfor bør der i asylsager tages hensyn til, om en ansøger risikerer forfølgelse i hjemlandet på grund af konvertering.
Ingen bør tilbagesendes til hjemlandet med pålæg om at holde sin religiøse overbevisning skjult.
Kirken har medansvar for at skabe opmærksomhed om migranters rettigheder.
I tilfælde hvor vi som kristne vælger at handle i civil ulydighed for at følge vores samvittighed, må vi være villige til at tage de retlige konsekvenser.

5 Rettigheder og privilegier, der er knyttet til nationalitet og statsborgerskab, har ikke absolut værdi, men er goder betroet os af Gud.

Alle migranter bør sikres adgang til basale sundhedsydelser uanset opholdsstatus.
Det bør overvejes, om migranter, der opholder sig legalt i Danmark, ikke i udgangspunktet burde have ret til samme sociale ydelser som landets egne borgere.

6 Kirkens ansvar for at hjælpe trosfæller må ikke stå i vejen for ansvaret for at hjælpe alle mennesker med behov for hjælp.

Religion må ikke give anledning til negativ forskelsbehandling af migranter.

7 Det er i samfundets interesse, at migranter kan leve sammen med deres nærmeste familie, og at splittede familier genforenes.

Modtagerlandets anerkendelse af familiesammenholdets betydning fremmer migranters trivsel.
Familiesammenføring kan fremme integration ‐ også når begge ægtefæller er født i udlandet.
Ingen bør kunne tvinges til at gifte sig mod sin vilje, men et arrangeret ægteskab er ikke nødvendigvis et tvangsægteskab.
Familiens enhed bør respekteres ved alle afgørelser om opholdstilladelse.
Splittede familier skal have mulighed for at genforenes.
Nære slægtninge til mennesker, der bor i Danmark, bør have mulighed for at få besøgsvisum.
Hvor muligheden er til stede, bør flygtninge kunne besøge familien i hjemlandet, uden at deres oprindelige asylmotiv drages i tvivl.

8 Alle børn har ret til en barndom i tryghed og værdighed uanset forældrenes opholdsstatus.

Barnets tarv bør veje meget tungt ved afgørelse af børnefamiliers asylsager.
Der bør være en øvre grænse for, hvor stor en del af barndommen, et barn må tilbringe på danske asylcentre.
Alle børn bør have ret til skolegang uanset forældrenes opholdsstatus.
Asylbørn, der opholder sig i Danmark i længere tid, bør have mulighed for undervisning på folkeskoleniveau.
Børn må ikke bruges som tolke for deres forældre i svære samtaler.

9 Ord kan skabe hvad de nævner. Derfor skal vi være bevidste om, hvordan vi omtaler migranter, og undgå nedsættende, misvisende og generaliserende sprogbrug.

Intet menneske er illegalt. Derfor bør ordet illegal ikke bruges om mennesker, der opholder sig i et land uden gyldigt opholdsgrundlag. Det er hverken korrekt eller passende sprogbrug.
Der bør skelnes mellem flygtninge (ufrivillige migranter) og indvandrere (frivillige migranter) i den offentlige debat.
Det er uredeligt at sammenligne det bedste i vores egen kultur og religion med det værste i andres, eller at sammenligne egne idealer med andres praksis.
Alle har ansvar for at modvirke diskrimination og racisme ved at sprede faktaviden om migranter, deres religion, bevæggrunde og levevilkår og undlade at tale om ”dem” og ”os”.
Alle har ansvar for at modsige fordomsfulde rygter og generaliserende udsagn om migranter, som vi ikke selv ville finde os i.

10 Et lands ansvar for egne statsborgere må ikke stå i vejen for det globale medansvar for at migranter til enhver tid behandles værdigt og respektfuldt.

Vi har alle medansvar for at afhjælpe den globale ulighed.
Vi har alle medansvar for at fremme bæredygtig verdenshandel.
Vi har alle medansvar for at afhjælpe andre forhold, der får mennesker til at emigrere under usikre og ofte livstruende vilkår.
Gennem international bistand skal vi arbejde for en bedre verden, hvor mennesker ikke behøver at flygte.

Enkelte punkter er udeladt – du kan læse hele teksten her.

Kirkeligt manifest kræver bedre behandling af nydanskere

Danske kirker har i mange år set det som en opgave at hjælpe de mennesker, der frivilligt eller ufrivilligt er kommet til landet.

I dag offentliggør de for første gang et samlet kirkeligt manifest med 10 principper, som med syvtommersøm slår fast, at Bibelen pålægger kristne en pligt til at komme udsatte og marginaliserede fremmede i møde. Samtidig er der skarpe udmeldinger om og ønsker til den førte flygtninge- og indvandrerpolitik. Både Københavns biskop og Danske Kirkers Råd bakker manifestet op.

[….]

Forfatterne bag manifestet, der i mange år har været engageret med at hjælpe asylsøgere og indvandrere i folkekirkeligt regi, understreger med klar henvisning til Christiansborg, at Danmark ikke bør hjemsende flygtninge i strid med FN’s henstillinger. Asylsøgere, som ikke umiddelbart kan sendes hjem, skal have mulighed for arbejde og uddannelse, og alle migranter skal have adgang til basale sundhedsydelser uanset opholdsstatus. Børn må ikke bruges som tolke i svære samtaler, for også ordene har magt. Derfor lyder opfordringen, at lovgivere og meningsdannere helt skal fjerne begrebet “illegal” om andre mennesker.

Læs mere på Kristeligt Dagblad

Og det er HELT upolitisk!

EUSSR forbyder husholdningsapparater og elektronik med for højt energiforbrug

Filed under: EU, Europa, EUSSR, Greenies, Hodja, Politik, Politisk korrekte, Totalitære, Venstrefløjen — Tags: , — Hodja @ 14:35

Interview med Adolfedinnerjacket

Det ideelle ville være at Sverige var en muslimsk stat……

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Islamisering, Jihad, Sverige — Tags: — Hodja @ 13:27

Mao var historiens værste uhyre

Det fremgår af den nye bog »Mao’s Great Famine« (»Maos store hungersnød«) skrevet af den estimerede historiker Frank Dikötter, der er professor i Hongkong.

Han har som den første vestlige forsker haft adgang til de kinesiske provinsarkiver, og han talte i sidste uge på den britiske Woodstock Literary Festival, hvor han opregnede bogens opsigstvækkende konklusion:

Læs det på Berlingske

Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958-62.

Læserkommentarer:

“I find it odd that one of the worlds most horrific events remains largely unknown, until now. Dikotter has shed light on an event that can rival Pol Pot’s genocide or the Holocaust, and for this, I commend him. Rarely do you get to read about such a historic event for the first time – I found myself unable to put the book down. This is a book for everyone, not just academics or those interested in Chinese history, for everyone – I highly recommend it.”

“Dikötter does a great job of telling the history of the famine that, at what he says is a conservative estimate, took 45 million Chinese lives at a time when the national population stood at around 650 million – that’s about seven percent of all Chinese at the time. In the final chapter, Dikötter gives a convincing explanation of how he arrives at this number. ”

Mao surpassed Stalin, Hitler and all other mass murderers of the twentieth century. Jasper Becker in his path breaking work ‘Hungry Ghosts’ gave the first detailed insight into Mao’s mass extermination of his people.”

Man taler ofte om, hvilken massiv og kollektiv skyldsfølelse tyskerne har. Hvordan har kineserne det?

Ny konvoj af nyttige idioter på vej mod Gaza

Der findes flere videoer på Youtube om konvojen. Bemærk, at det er TV-selskabet ‘Press-TV’, der dækker begivenheden:

Press TV is a 24-hour English language global news network owned by Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Its headquarters are located in Tehran, Iran, with worldwide bureaux in Beirut (Lebanon), Damascus (Syria), London (UK), Seoul (South Korea), and at the United Nations (USA).

Bidragydere i UK til Press-TV er:

One of Press TV’s presenters is Yvonne Ridley, the former Al Jazeera[30] and Sunday Express journalist.[26] Another is George Galloway, a former British member of parliament. Tariq Ramadan presents a show entitled “Islam & Life”, broadcast from the London bureau. Amina Taylor presents “Between the Headlines” and former MP Derek Conway presents “Epilogue”. Regular contributors include James Whale and anti-war activist Lauren Booth, sister-in-law of former British prime minister Tony Blair. Another contributor has been Ken Livingstone, a former Mayor of London. Max Keiser, a financial journalist, hosts a show entitled “On the Edge”.[31]

Større samling af banditter skal man bruge nogen tid på at finde.

The Forgotten Man – ALL the Presidents Painting by Jon McNaughton

Filed under: Hodja, Kunst, Politik, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 11:57

Læs mere om billedet her.

Stakelbeck om Terror

Epidemi – wc-eksplosioner?

Filed under: Danmark, Europa, Hodja, Schweiz, Terrorism — Tags: , , , — Hodja @ 11:17

In Oetwil am See ist eine öffentliche Toillette explodiert.

Ein Mann ist dabei in Brand geraten. Er hat schwere Verbrennungen.

Moderne tider

Filed under: Evidens, Hodja, Koran, Kristne, Muslim World, UK, Uran — Tags: , — Hodja @ 11:10

UK: En mand arresteres for at se en video med en koranafbrænding.

The Farsi Christian News Network (www.fcnn.com) is reporting that Iranian Government Security Forces have burned hundreds of Bibles.

Pædofil exhibitionistisk imam

Vil du med hjem og se min koran?

Torskekvoten

Når der fanges færre fisk er der også faldende efterspørgsel på indpakningen.


Kilde: Dansk Oplagskontrol.