Hodjanernes Blog

31 marts 2010

Regeringen udskriver valg!

Filed under: Buy Danish/daenisch kaufen, Danmark, Folketinget, Konservative, Politik, Venstre — Skjoldungen @ 23:11

Nyt regeringsgrundlag – Oppositionen er rystet og chokeret – Valgforskere foudser historisk valgsejr til regeringen – Der tales om jordskredsvalg.

Som det første massemedie er Hodjas Blog kommet i besiddelse af det hidtil hemmeligholdte papir, som er forhandlet på plads mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti. Dokumentet har kun været kendt af en snæver kreds og under arbejdstitlen “Sidste Udkald”. Imidlertid har Hodjas Blog en “muldvarp” i vort samfunds allerhøjeste top, som kan fortælle at valget skal afholdes allerede til Pinse. På trods af dokumentets tophemmelige natur og de dermed forbundne vanskeligheder ved at fremskaffe kopier deraf, er det lykkedes vor mand på borgen at afsløre de væsentligste punkter. Alle ministerier er omfattet – nogle nedlægges – og her følger uddrag af de foreløbigt vedtagne ændringer i regeringsgrundlaget – og dermed valgoplægget:

Statsministerens område: Lissabon-traktaten oversættes til forståeligt dansk og sendes til folkeafstemning. Såfremt den ikke her vedtages i henhold til Grundlovens bestemmelser om suverænitetsafgivelse, indledes forhandlinger med EU om Danmarks udtræden af Unionen. På de økonomiske områder forhandles en samarbejdsaftale i lighed med Norges. Danmark udtræder af FN og tager initiativ til dannelsen af et “United Democratic Nations”.

Udenrigsministerens område: Danmarks deltagelse i Schengen-området ophæves. Grænsen mod Forbundsrepublikken Tyskland retableres. Paskontrollen retableres ved Politiets foranstaltning. Grænsens integritet sikres ved genetablering af Grænsegendarmeriet. Ved grænseovergangene til Sverige genetableres pas- og toldkontrol – også på Øresundsbroen. Det nordiske pas-samarbejde ophæves, såfremt Sverige og Norge fortsat tildeler statsborgerskaber på løst grundlag.

Indenrigsministerens område: Regionerne nedlægges og sygehusvæsenet underordnes det nyetablerede “Generaldirektoratet for Sygehus- og Sundhedsvæsen”.

Kulturministerens område: Mediestøtten bortfalder. Generaldirektoratet for Danmarks Radio nedlægges og medielicensen afskaffes. Medierne kan fortsætte som private virksomheder efter bestyrelsernes beslutning. Samtidig afskaffes forbuddet mod reklamer i Danmarks Radio, som privatiseres og herefter må finansiere driften på markedsvilkår. TV-2 frigøres tilsvarende fra fra enhver binding til det offentlige. For den trykte presses vedkommende – aviser, ugeblade og magasiner – bortfalder portostøtten tillige med al anden offentlig støtte.

Justitsministerens område: Reglerne for erhvervelse af statsborgerskab strammes op, således at tildeling heraf er betinget af forudgående, individuel vurdering. Statsborgerskab tildeles tidligst efter 10 års ophold og beskæftigelse uden at have modtaget offentlig hjælp i mere end 1 år heraf. Samtidig forudsættes ren straffeattest. Straffeloven skærpes og der indføres en nul-tolerence-politik i sager vedrørende vold og trusler herom. For ikke-statsborgeres vedkommende tillige livslang udvisning efter tredie gentagelsestilfælde. Straffelovens §140 og §266b ophæves. Retforhandlingerne gøres påny offentlige og “lukkede døre” anvendes kun undtagelsesvist og kun under medvirken af lægdommere. Udnævnelse til dommer i straffesager forudsætter et CV med mindst 50% virke uden for justitsministeriet.

Socialministerens område: Efterlønsordningen aftrappes over 8 år. Folkepensionsalderen er uforandret 65 år. Pensionen pristalsreguleres.

Undervisningsministerens område: Folkeskolen bevares, men revideres kraftigt. Fagligheden styrkes og princippet “Hvad ikke alle kan lære, må ingen lære” afskaffes. Private skoler underlægges tilsyn og kontrolprøver, der skal sikre tilsvarende, fagligt niveau med Folkeskolen. Gymnasierne overtages påny af Staten og deres faglige indhold styrkes. For universiteternes vedkommende nedlægges samtlige politisk orienterede, meningsdannende og uvidenskabelige institutter. Journalisthøjskolerne nedlægges jfr. pressens privatisering.

Forsvarsministerens område: Det danske bidrag til NATO’s ekspeditionskorps i Afghanistan ophører senest ved årsskiftet 2011/2012. Værnepligtsloven revideres. Der genindføres almindelig værnepligt for alle danske statsborgere i alderen 18 – 65 år med en obligatorisk 1-årig grunduddannelse ved værnene efterfulgt af hjemsendelse – med våben – og overførsel til Dækningsstyrken i efterfølgende 20 år og herefter til Hjemmeværnet. Årlige mønstringer efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse. Personer, som findes uegnede til militærtjeneste forretter tilsvarende tjeneste ved det civile beredskab.

Kirkeministerens område: Folkekirken privatiseres, men understøttes fortsat af Staten, dog kun for så vidt angår vedligeholdelsen af den historiske bygningsmasse. Andre anerkendte trossamfund sikres – mod vederlag – adgang hertil for så vidt disse overholder Grundlovens §78. Dåbsattesten afskaffes og Fødselsattesten genindføres som officiel persondokumentation.

Skatteministerens område: Personbeskatningen omlægges. Alle Fradrag bortfalder og erstattes af en bruttoskat. Denne beregnes ud fra en matematisk veldefineret algoritme, som bibeholder princippet “de stærkeste skuldre bærer de tungeste byrder”. Skattealgoritmen er umiddelbart gennemskuelig for enhver skatteborger.

Udviklingsministeriet: Nedlægges. Opgaverne overføres til Erhversministeriets Investeringsafdeling og Garantifonden.

Integrationsministeriet: Nedlægges.

Der afholdes valg til Folketinget tirsdag den 25. maj 2010.

Et stort øjeblik for britisk jura

Filed under: Hodja, Jura, Kriminalitet, Loonies, Politisk korrekte, UK — Hodja @ 18:55

A great-grandmother has been ordered to wear an electronic tag for breaching new animal welfare laws by selling a goldfish to a 14 year-old boy.

Joan Higgins, a pet shop owner, was caught selling the fish to the teenager in a ‘sting’ operation by council officials. She was then prosecuted in an eight month court process estimated to have cost the taxpayer more than £20,000.

Under new animal welfare laws, passed in 2006, it is it illegal to sell goldfish to under 16s. Offenders can be punished with up to 12 months in prison.

Mere på Telegraph

Oslo: Fætter-kusine ægteskab – bruden var 14

Før politiet ble koblet inn, forklarte hun seg om at hun i en periode på rundt to år hadde blitt voldtatt av ektemannen.

Hun skal ha blitt slått og truet med kniv i forbindelse med overgrepene.

Jente forklarer at foreldrene truet med de alvorligste represalier, om hun ikke ville bli i ekteskapet.

Nyt anti-terrorvåben

Filed under: Asien, Hodja, Terrorism, Våben — Tags: , , , — Hodja @ 16:46

Bhut jolokia med en million Scovilles.

Mere på Wiki.

Burkaforbud i Belgien – ikke i Frankrig

Vejen er banet for et burkaforbud i Belgien, efter et udvalg i det belgiske parlament har anbefalet et forbud mod at bære burka offentligt.