Hodjanernes Blog

18 december 2006

Står der virkelig det?

Filed under: Humor, Immigration, Indvandring, Kriminalitet — Hodja @ 23:05

Jeg må lige gnide mine øjne og læse det en gang til:

Urban skriver om et beboermøde i Gellerup, Århus i anledning af de mange påsatte brande i den senere tid:

“Det lå mange på sinde at vise, at de mange brande i området ikke hører til i deres kvarter. For at manifestere det, bliver der arbejdet på at samle beboerne til et FAKKELTOG i løbet af ugen.”

Urban 18 december 2006

Jo jeg læste rigtigt. Fremhævelsen er min 😀

Udvist palæstinenser fanget

Politiet har anholdt en udvist palæstinenser, der havde held til at vende tilbage til Danmark under Libanon-evakueringen i juli.

Den 29-årige Khaled Ayub blev i januar 2003 idømt syv års fængsel og udvisning for narkohandel og menneskesmugling.

Urban 18. december 2006

Hvad så med Ahmed Akkaris familie, der kom ind i landet uden opholdstilladelse. Er de på vej ud?

Radikal uforstand

Det radikale folketingsmedlem Morten Østergaard skriver på sin blog om 24-års-reglen:

“Hvad er det der sker, når et land helt systematisk forhindrer dets egne borgere i at stifte familie i deres hjemland? Hvad er Sebatian og hans forældres forbrydelse, siden de skal gå så grueligt meget igennem bare for at få lov at være sammen? Jeg fatter det ikke – og jeg fatter ikke at danskerne finder sig i det.”

Nej det er da klart, at en radikal nødig vil kendes ved forhistorien til 24-års-reglen. Her er en af begundelserne for loven:

Leder: De stats- og lovløse

FØRST VAR de omkring 460. Det var i marts 1992. I dag er der 321 tilbage, som har fået opholdstilladelse ifølge den såkaldte palæstinenserlov. De har fået i alt 110 børn. Tallet er behæftet med nogen usikkerhed, og det fremgår blandt andet ikke, hvor mange familiesammenførte ægtefæller der er kommet til.

En kendsgerning er imidlertid, at disse personer præger kriminalitetsstatistikken i utålelig grad, og at de repræsenterer en af de største skandaler i dansk parlamentarisk historie. Særloven om de statsløse palæstinensere fra Blågårds Kirke i København bør den dag i dag få socialdemokrater, radikale og SF’ere til at rødme af skam. Men se, om de gør det. De efterrationaliserer og aktiverer deres selektive hukommelse.

Forhistorien er kort fortalt, at en gruppe statsløse palæstinensere var kommet ulovligt til landet og i overensstemmelse med gældende regler havde fået afslag på asyl.

De var imidlertid ikke indstillet på at rejse tilbage, hvor de kom fra, så de indledte en sultestrejke, som dog blev kortvarig. I efteråret 1991 kulminerede deres konfrontation med det danske samfund, da de først besatte Enghave Kirke og siden Blågårds Kirke i København.

Justitsminister Hans Engell havde for længst advaret mod den tiltagende indvandring og forsøgt at få gennemført en stramning af asylreglerne, mens hans forgænger, Erik Ninn-Hansen, over for rigsretten måtte stå til regnskab for sin egen noget selvstændige og ulovlige håndtering af problemet.

Hans Engell kunne imidlertid ikke komme igennem med sin lovstramning, og 600 folkekirkepræster gik i forbøn for de statsløse palæstinensere i Blågårds Kirke. Et folketingsflertal bestående af socialdemokrater, radikale og folkesocialister fik gennemført en særlov, der tilsidesatte de administrative myndigheders lovlige beslutninger og gav humanitær opholdstilladelse til alle, der havde opholdt sig i Danmark i 12 måneder eller derover – lovligt eller ulovligt. Begrundelsen var, at flygtningene var forfulgt i Libanon, hvor de kom fra, og risikerede tortur og henrettelser, hvis de vendte tilbage.

Straks efter at særloven var vedtaget, viste det sig, at det var så som så med vanskelighederne i hjemlandet: Omkring 200 af dem var smuttet en tur hjem på ferie for at fejre opholdstilladelsen i Danmark.

Den radikale Elisabeth Arnold, der var en af hovedkræfterne bag særloven, vrissede, at rejserne var både lovlige og forståelige.

Efter yderligere en uge viste det sig, at 312 af de forfulgte palæstinensere havde været i Libanon og Syrien i både 1990 og 1991, mens deres asylansøgning var til behandling i Danmark – blandt andet for at gifte sig. Tømmermændene begyndte at melde sig hos politikerne, men da var det for sent.

Det er nu godt og vel 13 år siden, og man må sige, at de statsløse palæstinensere har sat deres præg på det danske samfund.

Et notat fra Integrationsministeriet viser, at to tredjedele af de tilbageværende er på overførselsindkomst, og en tredjedel er dømt for lovovertrædelser, der giver større straf end en bøde på 1.500 kroner. Enkelte har også markeret sig i den rigtigt tunge del af kriminalstatistikken. Af de 110 børn, der er kommet til siden særlovens vedtagelse, er de 62 noteret for lovovertrædelser. Oplysninger om, hvordan de familiesammenførte slægtninge tegner sig i den statistik, har vi til gode.

Den radikale integrationsordfører, Elsebeth Gerner Nielsen, erkender i dag, at integrationen er slået fejl, og begrunder det med, at »der ikke blev stillet tilstrækkelige krav til flygtningene på det tidspunkt.«

Hendes parti har heller ikke siden markeret sig med vægtige bidrag til en konsekvent integrationspolitik, men dengang var der tale om direkte parlamentarisk sabotage mod lovlige beslutninger fra myndigheder, der var sig deres ansvar bevidst. Den skandale bør ikke glemmes, og virkningerne må vi leve med i mange år endnu.

Og Elisabeth Arnold er stadig folketingsmedlem . . .

Jyllands-Posten, offentliggjort 21. april 2005 03:00

Det skete ud af den blå luft

Lars Jensen, bekymret far, om anholdelsen af hans datter på Nørrebro:

“Hun var nede med en veninde for at se, hvad der foregik, og pludselig blev hun presset frem foran politiet og derefter anholdt.”

Urban 18. december 2006 der beskriver de voldelige kriminelle fra Nørrebro som ‘aktivister’.

Læg iøvrigt mærke til, at Urbans journalist T.P. ikke kan dansk.

Lars Jensen optræder minsandten også i metroXpress:

“Min datter er en lille splejs på 50 kilo, og at det virkelig skal være nødvendigt med så stort et politiopbud at slå på sådan en lille pige, det har jeg svært ved at forstå.”

metroXpress 18. december 2006

Før kom hun tilfældigt ind i orkanens centrum, og nu er hun alene oppe mod politiet. Det har JEG svært ved at forstå!

Amnesti nej tak.

Godhedsindustrien er om sig igen. Nu vil de have amnesti til 800 afviste asylansøgere. Det fremgår selvfølgelig ikke af deres hjemmeside, hvem der skal betale, og hvad ‘amnesti’ går ud på, er det opholdstilladelse eller fuld indfødsret?

Følgende kronik fra Fyns Stiftstidende forklarer, hvorfor man skal sige nej til amnesti:

“Jeg er blevet opfordret til at skrive under på et krav om amnesti til afviste asylansøgere, som har været her i landet mere end tre år. Der er tale om knap 800 personer, heraf 150-200 børn.

Jeg vil ikke skrive under, men som en demokratisk pligt begrunde,hvorfor jeg tager afstand fra hele denne kampagne “Dansk Folkeempati”. Målsætningen er at indsamle 100.000 underskrifter, medmindre kravet opfyldes forinden.

Jeg vil ikke skrive under, fordi jeg er tilhænger af et demokratisk retssamfund. Skal jeg mon nu sige undskyld, fordi jeg er demokrat og tilhænger af lov og ret?

I ET demokratisk samfund somDanmark vælger folket et folketing, som på flertalsbasis gennemfører en lovgivning, som føres ud i livet af de administrative organer, idet tvister- ligesom forbrydelser- afgøres af domstolene. Denne samfundsorganisation kan føre til resultater, jeg er imod. Men som retsindig demokrat underkaster jeg mig naturligvis de legitime resultater.

Kampagnen for amnesti til afviste asylansøgere er udtryk for en antidemokratisk holdning: Man vil underkende de legitime afgørelser, som på baggrund af lovgivningen er foretaget af det kompetente organ Flygtningenævnet, naturligvis under iagttagelse af alle mulige retsgarantier. Det er altså en kampagne, som i godhedens forklædning vil afskaffe demokratiet – og det vil jeg ikke støtte.

Man varetager interesser for mennesker, som har søgt asyl i Danmark, og som har nydt det privilegium at få deres sag behandlet af et særligt udpeget, sagkyndigt og kompetent domstols-lignende organ, som efter grundig behandling har afvist at give asyl, fordi betingelserne for asyl ikke var opfyldt. Når de alligevel er i landet, så skyldes det, at de har nægtet at følge den retmæssige afgørelse, altså har nægtet at rejse hjem, nogle gange med støtte fra et hjemland, som i strid med folkeretten nægter at modtage egne statsborgere.

Skulle vi give folk amnesti og lade dem blive, fordi de nægter at følge en lovlig afgørelse? Skulle det være en slags belønning for deres ulovlige holdning? Og hvad med de mennesker, som lovlydigt har fulgt en tilsvarende afgørelse ved at rejse tilbage til deres hjemland? Skal de så have lov til at komme igen og få asyl? Eller giver vi kun asyl til de lovstridigt asociale, der ikke vil rette sig efter samfundets regler?

Er det ikke meningsløst, at man kun vil gøre lovlige retsafgørelser gældende over for folk,der frivilligt accepterer det? Skal vi praktisere samme holdning over for folk, der er idømt fængsel ved domstolene, men ikke frivilligt vil afsone straffen?

Der etableres ofte kampagner baseret på den umiddelbare medfølelse med folk, der er i nød, og derfor spiller børnene en særlig rolle i denne kampagne. Men de afviste asylansøgeres børn er kun i Danmark i årevis, fordi deres forældre uretmæssigt og lovstridigt nægter at rejse hjem. Hvis man vil vise ansvar over for børnene, så må man spørge, hvad man under dansk lov og ret gør, hvis en familie misrøgter sine børn? Giver amnesti?

Jeg vil ikke skrive under på denne kampagne og dermed undergrave asylretten, som bør bevares.

Kampagnens ophavsmænd lægger vægt på, at det skal være en engangs-forestilling. Men kan man forestille sig, at vi giver amnesti til afviste asylansøgere nu, men ikke gør det næste gang, vi kommer i samme situation?

Synspunktet afspejler også en uvidenhed om, at et fortilfælde allerede foreligger, nemlig den gruppe på omkring 460 afviste palæstinensiske asylansøgere, som i 1992 ved en ulovlig særlov fik ophold i Danmark, efter at de havde besat først Enghave og senere Blågårds Kirke i København, og som senere har beriget landet med en kriminalitet, som er over seks gange så omfattende som danskernes.

Dengang havde “gode” danskere arrangeret en tilsvarende kampagne, måske uden at vide, at arrangementet indgik i en bevidst PLO-aktion, som gik ud på at få asociale og kriminelle elementer bosat uden for en kommende palæstinensisk stat.

Amnesti giver man i særlige tilfælde, hvor retsgrundlaget har været utilstrækkeligt, eller hvor sagerneer bedømt forkert.Men i denne kampagne er der tale om at misbruge amnesti-begrebet.

Det er ikke fejlbedømte sager, man vil have omgjort. Det er tværtimod alle sager, hvor asylansøgeren blot har nægtet at følge afgørelsen. Det er altså hele lovgivningen og den korrekte administration af den, man vil have sat ud af kraft.

JEG ville støtte kravet om amnesti, hvis det var en sag, man havde sat sig ind i og fundet forkert afgjort. Men der er slet ikke tale om at sætte sig ind i sagerne.

Man har selvfølgelig ikke tænkt sig, at de 100.000 mennesker, man vil have til at skrive under, først hver især skal undersøge alle de 800 asylsager. Man vil derimod på populistisk vis med 100.000 underskrifter søge at overtrumfe og tilsidesætte lovlige og saglige afgørelser, uden at kende dem.

Ordet “populistisk” anvendes ofte som skældsord om folk, der følger flertallet, hvilket er misbrug af ordet. Denne kampagne er derimod populistisk i den korrekte – dårlige – betydning af ordet: Man vil tilsidesætte korrekte afgørelser baseret på en lovgivning vedtaget af folketingsflertallet (altså med over1,7 mio. vælgeres tilslutning) ved at henvise til 100.000 underskrifter, man forsøger at få hos folk, der end ikke kender sagerne.

Da jeg er demokrat og tilhænger af et velordnet retssamfund, vil jeg ikke støtte dette anti-demokratiske og populistiske forslag om at indføre det rene anarki i stedet for en velordnet asylret.”

Tørklædet kan sammenlignes med jødestjernen – Interview med en iransk kvinde

Hun er en lille, elegant kvinde, men hendes budskab er en lige højre til hallal-hippier i alle lande. Det slør, vi diskuterer betydningen af, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, er en seksuel undertrykkelse af kvinder. For den fransk-iranske forfatter Chahdortt Djavann, hvis essay »Kast sløret!« netop er udgivet på dansk af Akademisk Forlag, er sløret ikke bare et religiøst symbol, men en demonstration af forskellen på kvinde og mand i islam.

Et interview med den iranske kvinde Chahdortt Djavann i Die Tageszeitung:
Uddrag:

TorontoTerror01.jpg

Q: Hvornår måtte de første gang tage tørklæde på?

A: 13 år gammel. Som alle kvinder i Iran.

Q: Blev det diskuteret i familien?

A: Det angår ikke forældrene. Det er lig døden at gå utilsløret på gaden….

Q: Hvordan følte de det?

A: Jeg følte mig krænket og nedværdiget….

Q: Hvordan forklarer de, at flere og flere unge muslimske kvinder i Vesten bærer tørklæde?

A: Igennem de sidste 20 år har der fundet en islamistisk offensiv sted i Vesten. Ganske særligt i Europa. I 60erne og 70erne bar muslimske piger ikke tørklæde.  Det, vi ser idag, er resultatet af islamisternes virksomhed.

Q: Spiller den sociale marginalisering dem i hænde?

A: Naturligvis gælder der visse sociale uretfærdigheder. Når man hedder Mustafa og er arbejdsløs, har man problemer. Men de bliver ikke mindre når konen er tilsløret. Man må støtte alle, der prøver at modstå islamismen.  Næppe var indvandrerne ladt i stikken af Frankrig og Tyskland før de bliver påvirket af islamisterne. Islamisterne siger til dem – I får ikke en chance. Kom tilbage til et religiøst liv og dogmerne. Slut jer til os. Slut jer inde.

380polis2.jpg

Svensk polis

Q: Det lyder på Dem, som om islamisterne allerede har stor indflydelse?

A: Det har de. Både i Tyskland, Frankrig og Storbritanien. Havde man reageret for 15 år siden, ville situationen have været anderledes. Istedet har man givet kamuflerede og farlige islamister som Tariq Ramadan frie tøjler.

kopf-logo-ra.jpgQ: De unge kvinder siger, at tørklædet er deres eget valg?

A: Til at begynde med sagde de noget andet. Nemlig ‘min religion er min kultur’. Da de opdagede, at de ikke opnåede noget med det, da det er et religiøst argument, udtænkte de noget nyt. Nu siger de – ‘Det er mit valg’. Men ingen af disse kvinder er istand til at forklare, hvorfor kvinder skal skjule håret for mænds blikke. Deres demonstration sker ledsaget af mænd. Og uden mændenes tilladelse har de ikke taleret.

Q: På trods af dette er der tilslørede kvinder, som siger, at de ikke er under pres.

A: Underkastelse bliver ikke bedre af, at den er frivillig. I Iran stener man kvinder. Nogle af dem, der kaster stenene, er kvinder.

ASMAA.jpg

Q: Er så meget ophidselse over et religiøst symbol berettiget?

A: Tørklædet er netop ikke et symbol på den muslimske tro. Både i Det Gamle og Det Nye Testamente samt koranen tilrådes hovedbeklædning. Hvad angår kvindeundertrykkelse er islam forblevet tro med de to ældre monoteistiske religioner. i de vestlige lande er der idag demokrati, som baserer sig på lige rettigheder for kønnene. Tørklædet er symbol på kvindernes underordnen sig mændene. Når kvinderne underkaster sig, tager de tørklæde på. De bærer det kun for mændenes skyld. Det er symbolet på kvindernes mindreværd. Det må alle, der går ind for lighed, gøre sig klart.

Q: Hvordan definerer de tørklædet?

A: Jeg sammenligner det med jødestjernen. Det er symbolet på, at kvinden indordner sig i det retsløse rum. Og at det legaliserer vold. Tørklædet viser: Kvinden er det mindreværdige fornedrede køn.

Q: De kæmper som kvindesagsforkæmper imod det?

A: Jeg er ikke feminist. For mig drejer det sig om menneskerettigheder. I de demokratiske lande findes idag begrebet ‘Pædofili’. Man skal vide, at i de muslimske lande bliver en pige tilsløret, når hun er giftefærdig. Når en 12-årig pige behandles som giftefærdig, så er det pædofili. Tørklædet er mishandling af mindreårige. Lige som omskæring. Det varede også længe, før det blev forbudt i de demokratiske lande. Og da blev der også brugt argumenter om kulturelle rettigheder.

Q: Klitorisomskæring er en kropslig lemlæstelse. Tørklædet er en beklædningsgenstand?

A: Det er netop ikke en beklædningsgenstand. Når man tilslører en pige, siger man til hende: Du bliver i hjemmet. Du har ikke samme rettigheder som din bror. Det efterlader uudslettelige spor i den sociale, seksuelle og psykiske identitet.

Q: Det er muligvis anderledes hos piger, der tilslører sig selv?

A: Det er demagogi. Under krigen mellem Irak og Iran sprang piger og drenge frivilligt på miner. Det var de blevet overbevist til af islamister. ‘Det er mit valg’ sagde børnene.

Q: Bliver symbolet ikke vurderet op ved at selv statsoverhoveder i Europa beskæftiger sig med det?

A: Der kan ikke eksistere et islamistisk samfund uden tørklædet. Men der kan eksistere islam uden et islamistisk tørklæde. Forestil dem, at kvinderne i Saudi-Arabien eller Iran tager tørklædet af. På det tidspunkt vil de blive betragtet som mennesker, og det islamistiske samfund vil ikke være mere.

248-7.gifQ: De går ind for et tørklædeforbud i skolerne som Præsident Chirac. Ønsker de også et sådant forbud i Tyskland?

A: Før eller senere kommer de ikke udenom dette. Nu udfordrer Iran Frankrig til at trække sin lov tilbage. Iran er et land, der har myrdet 1 million oppositionelle og som stener. Dette land vover at tale på demokratiets vegne. Det iser hvor tæt forbindelsen er mellem islamisme og tørklædet.

Q: I vore lande er der ikke muslimsk flertal. Faren for at muslimske regler bliver indført eksisterer ikke?

A: Islamisterne udnytter behændigt Europas slaphed og den fra historien stammende dårlige samvittighed, der blandt andet kommer af den Fransk-Algierske krig og Nationalsocialismen. Den der kritiserer islam eller en barbarisk totalitær religion stemples som islamofob. Eller som racist. Men et land som Tyskland har allerede et enormt ansvar. Den tyske slaphed forstærker islamismen i Tyrkiet.

Q: De sætter stor pris på den tyske indflydelse på Tyrkiet?

A: Jeg har boet i Istanbul. Og jeg kan sige dem, at islamisterne har forstået, at de må være aktive både i og udenfor deres lande. De er missionærer. De vil organisere en verdensomspændende islamisme. Tørklædet er det islamistiske systems emblem. Når det er muligt at udbrede det i Frankrig og Tyskland, er det også muligt i Tyrkiet og Nordafrika.

Q: De mener, der gælder en diplomatisk forpligtigelse til at indføre tørklædeforbud. Tørklædeforbud som udenrigspolitik?

A: Også som indenrigspolitik. Der findes piger i Europa, som er ofre for den islamistiske vold. Her bliver piger angrebet, hvis de ikke opfører sig, som islamisterne betragter som anstændigt. Der findes unge piger, der bliver betegnet som ludere, fordi de ikke bærer tørklæde. En pige er sågar blevet brændt. Her i Frankrig.

Q: Med hvilken berettigelse kan en demokratisk samfund forbyde et symbol?

A: Et demokratisk samfund fastlægger de individuelle friheder men også deres grænser.

Q: Vil de forbyde andre symboler i skolen. For eksempel palæstinensertørklædet?

A: Det er et synspunkt. Det kan diskuteres. Men der findes ideologier, der intet er at diskutere om. Dertil hører fascismen. Og dertil hører også den islamistiske fundamentalisme. Nazi-symboler er jo også forbudt.

Q: Mange finder det intolerant at forbyde tørklædet?

A: Det har intet med tolerance at gøre. Det er uvidenhed.

Q: Er det klogt kun at gå imod tørklæder med repression?

A: Jeg er ikke imod pædagogik. Først må man sætte ind overfor familierne. Først når det ikke virker, må man gå videre med lovgivning. Staten må beskytte børnene. Det er dens opgave.

Q: I øjeblikket bevirker forbudet en radikalisering af en del af ungdommen?

A: De er allerede radikaliserede. Det er bare politikerne, der ikke vil indrømme det. Flertallet af muslimske kvinder vil ikke bære tørklæde, og de vil ikke forveksles med dette symbol på fremmedgørelse. Desværre skriver journalisterne ikke om det. Jeg har mødt skoleelever i Frankrig, der bønfalder deres lærere om ikke at lade tørklædet komme ind på skolerne. Hvis det bliver tilladt, vil forældrene tvinge pigerne til at gå med det. De ægte islamister er fascister. Med dem har vi ikke haft demokrati i 20 år. Denne hårde islamistiske kerne må elimineres.

Q: Der går de langt?

A: Islamisme er ikke en overbevisning. Madame.

Q: Hvad er islamisme?

A: Anvendelsen af islamistiske dogmer på alle borgeres sociale, politiske og individuelle liv. Det er et totalitært system. Idag kan De drikke te med en mand på en cafe. Imorgen bliver De måske stenet.

Q: Hvad vil de sige til unge kvinder, der demonstrerer for retten til at bære tørklæde?

A: Mange er blevet manipuleret af islamister. Deriblandt også veluddannede. Deres forældre er blevet nedværdiget og trukket gennem sølet i dette samfund. Jeg ville gerne råbe til dem: ” Sig ikke mere: dette er et andet tørklæde. Det er ikke det samme.” Det passer ikke. Det er det samme tørklæde overalt i verden.

Fra Die Tageszeitung

Hodjas Blog er kåret af Time Magazine som årets person

Filed under: Aviser mm, Bloggere, Medier DR m.fl., No dhimmi — Hodja @ 13:54

Når man udnævner Årets Person, så forsøger man at lege lidt med fremtiden. Man spørger, hvad er det, folk vil huske fra 2006?

timecover_227657d.jpg

“Og jeg tror, at det vil ændre fremtiden, at folk går fra at være forbrugere af medier til at være producenter af medier, siger Grossman og henviser til internetsider som videoklipportalen Youtube, online-metropolen Myspace, det brugerforfattede opslagsværk Wikipedia samt den eksplosive vækst i digitale dagbøger, de såkaldte blogs.”

Lev Grossman, der er journalist på Time.

Ja OK. Overskriften passer på mig – og en hel masse andre 😀

Nul sympati

Filed under: Kriminalitet, Labaner, Terrorism, Venstrefløjen — Hodja @ 13:42

AT NOGLE sindsforvirrede pårørende, der kalder sig ‘Forældre mod politibrutalitet’, møder op og udstiller deres manglende ansvarsfølelse for åben scene gør kun sagen endnu mere tragikomisk.

Hvem øver vold? Hvem har svigtet? Er det kommunen eller måske snarere de forældre, der åbenbart synes, det er i orden, at deres kriminelle afkom kaster livsfarlige kanonslag mod politiet og sprænger sig selv fordærvet? Pinligt, utroværdigt, sølle. At andre grupper – Christiania, andengenerationsindvandrere og andre – deltager i balladen, gør kun deres egen sag svagere. Fordi andre optræder som idioter, behøver man jo ikke selv stille op.

Fra Dagens leder i EkstraBladet

Var Ungdomshusets forældregruppe med i organisationen af lørdagens aktion?

Filed under: Kriminalitet, Labaner, Terrorism, Venstrefløjen — Hodja @ 13:01

I en kommentar til en postering på Uriasposten kan man læse følgende:

“Det myldrede med folk på Nørrebros Runddel, og jeg vil anslå at ca. halvdelen var autonome. Men det er kun et skøn for at var meget rodet. En gruppe gjorde sig dog særligt bemærket, nemlig nogle ældre personer som alle bar veste med hvide refleksstriber og en stor firkant bagpå hvor der stod: ”Forældre imod politivold”. De stod og diskuterede med en gruppe autonome (jeg talte til 4 forældre – tre mænd og en kvinde) mens de kiggede ud over Nørrebros Runddel. Jeg hørte ikke hvad de sagde til hinanden, men der blev peget ud på nogle juletræer som lå i lyskurven og en af de autonome som de snakkede med løb ud og gav en besked videre. Ud fra den måde hvorpå der blev givet beskeder til og fra gruppen med ”Forældre imod politivold” var det tydeligt at forældrene var indblandet i hvad der skete på Nørrebros Runddel.

Jeg ved ikke meget om denne gruppe ”Forældre imod politivold”, men jeg mener at de selv hævder at være observatører. Så jeg kunne ikke lade være med at tænke at de virkede mere som organisatorer end observatører. Og så var det at jeg opdagede noget meget mærkeligt og det var hvor sure og truende disse ”Forældre imod politivold” var. De kiggede ikke imod politiet, men derimod så de hen på almindelige folk på pladsen som havde kigget på dem ”for længe”. Det var tydeligt at ikke-autonome skulle ikke have lov til at kigge på dem. De drejede sig skiftevis hele vejen rundt og stirrede truende. Andre end jeg var opmærksomme på at gruppen med de autonome og ”Forældre imod politivold” forældrene var dem der styrede det hele, for jeg så en hel del andre ”almindelige folk” som i en fart kiggede et andet sted hen.

Inden vi gik fra Nørrebros Runddel passerede vi McDonald’s. Lyset i lokalet var stadig tændt, og der stod personale derinde. Men de havde trukket et metalgitter ned bag ruderne – så man må gå ud fra at de havde lukket. Under alle omstændigheder virkede personalet meget nervøst – de havde i hvert fald travlt med at tørre sveden af panden. Vi gik væk fra Nørrebros Runddel da vi i baggrunden hørte hvordan politiet via højtalere gav folk besked om at gå væk fra pladsen i stedet for at lave ballade. Vi gik videre ad Jagtvejen væk fra runddelen sammen med en masse andre. Nogle af de almindelige folk som forlod pladsen følte sig nu sikre nok til at råbe: ”Bare skyd dem!” Nogle andre råbte: ”Og I behøver ikke at sigte efter benene!” Og andre igen:
”Skyd efter hovedet så får vi allesammen fred!” De fleste råbte ikke, men flere trak på smilebåndet. Og der var – og der mærkeligt nok var slet ikke nogen som sagde dem imod!”

Læs det hele på Uriasposten

Intern jubel i DR over at skade regeringen

Et stort tillykke til Kontant-redaktionen!

Sådan sluttede redaktionschef på TV-Avisen Anders Kappel en email, der onsdag klokken 23:50 landede hos journalisterne på Danmarks Radios nyhedsredaktion – kort efter, at Lars Barfoed (K) var blevet presset til at gå af som forbrugerminister.

Mere på BT

Det er da kun en nyhed, at det kommer frem. At skade den nuværende regering er jo med i DR’s strategi.

Kristallnacht på Nørrebro

Filed under: Kriminalitet, Labaner, Politik, Terrorism, Venstrefløjen — Hodja @ 02:51

Hodjas Blogs udsendte medarbejder var en tur forbi Nørrebro, natten til søndag. Desværre kun med kameratelefon.

photo-0468.jpg

Smadret Sportsmaster forretning

photo-0469.jpg

Sportsmaster, man kan se, at bøllerne har været inde i butikken

photo-0472.jpg

Hærværk mod Teliabutik

photo-0477.jpg

Blockbuster

photo-0485.jpg

Nørrebro Nærpoliti

photo-0487.jpg

Opbrudt gade, både brosten og fliser er væk

photo-0488.jpg

Containere og afbrændt skrald – af de ‘miljøvenlige aktivister’

photo-0493.jpg

Ungdomshuset

Kristallnacht: Nørrebros butikker: Københavns politikere må betale

Handelsforeningen har tidligere opfordret Københavns politikere til at finde en politisk løsning på sitationen omkring Ungdomshuset. Det skete ikke. Nørrebros Handelsforening mener, at politikerne bærer så stort et ansvar for urolighederne, at kommunen bør betale regningen for de smadrede butikker.

Vi har besluttet, at nu vil vi gøre kassen op, og så vil vi sende regningen til kommunen og sige, at de må refundere den, siger Johnny Beyer.

Mere på BT

Er der ikke noget, de har misforstået? Er det ikke de kriminelle gerningsmænd, der skal betale erstatning for de skader, de har forvoldt. Såvidt jeg har forstået, har Ungdomshusets Støtteforening 15 millioner kroner – så de må til lommerne.

Hvorfor lukker kommunen iøvrigt ikke for el, varme, telefon og vand til Ungdomshuset? Uden el og telefon ingen kommunikation ud af huset. Vand og varme giver sig selv.

EKTESKAPSMØNSTRENE i Norge endrer seg, og en økende andel nordmenn som gifter seg med innvandrere, er en av hovedårsakene.

Det er en av konklusjonene i en omfattende rapport som nettopp er publisert av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I dag involverer en av tre norske ekteskap minst en innvandrer, en dobling av andelen siden begynnelsen av 1990-tallet.

Mere på Dagbladet

Hvor mange/få år går der, før norsk kultur er en saga blot?

Ikke omstillingsparate til de ny tider

De tre største nulevende britiske forfattere er egentlig islamisternes spejlbillede. De fordømmer i stedet for at forstå islamismens bevæggrunde, og de vil styre verdensopinionen.

»Og et sådant spin er simpelthen had, der svarer til, spejler og matcher had.« .

Altså islamisternes.Anklagen fremsættes af Ziauddin Sardar, forfatter, redaktør og kommende kommissær i Storbritanniens nye nævn for etnisk ligestilling, Commission for Equality and Human Rights, som begynder sit overvågende virke i 2007.
Udfaldet sker i tidsskriftet New Statesman, hvor Sardar fastslår, at litteraturen globalt har fået stor magt over sindene, og derfor er det beklageligt, at de tre forfattere omgås deres magt uansvarligt. Det er deres frie formning af handlingen i deres romaner og deres tone over for islam, som den vordende kommissær finder anstødelig.

»Alle tre har set på vor tids centrale dilemma: Terror. Faktisk har Amis udsendt noget af et manifest om emnet, som han benævner “horrorisme”. Trods deres forskellige stillejer danner deres tilgang og holdninger en sammenhængende position. De er fortroppen for de litterære, britiske neokonservative eller, om man vil, “the Blitcons”.«

Disse Blitcons har ikke frigjort sig fra vestlig kulturkanon, og derfor kan de ikke levere en radikalt ny vision, som man bør. Rushdie, McEwan og Amis »udnytter deres berømmelse til at fremføre en klar global politisk agenda. Midt i al deres bekymring for vanskelighederne i et post-11. september århundrede tilbyder de ikke et radikal nyt udsyn på verden. Det, de skriver, står i en tradition, der bevarer idéer med dybe rødder i europæisk bevidsthed og litteratur.«

Mere på Jyllands-Posten via Minut

Denne kommisær for Big brother ved virkelig, hvilken vej hønsene skraber. Og vi har selvfølgelig aldrig hørt muslimer tale om en ordret fortolkning af koranen, en efterlevelse af muhammeds levned og islams traditioner, nej de er alle også nyfortolkede, så muslimer kan indrette sig efter de ny tider.

Politisk ukorrekte julegaver

Filed under: Diverse, Greenies, Internationalt, Politisk korrekte — Hodja @ 01:28

Kan findes her.

Annenhver somaliske mann i Oslo tygger den narkotiske planten khat regelmessig. Aps helsepolitiske talsmann, Jan Bøhler, mener at problemet nå må tas på alvor.

Khat-tyggingen tærer på økonomien til mange somaliere og fører til oppløste familier.

Mange bruker så mye som 700 kroner hver dag på khat. Misbruket fører også til problemer for kvinnene. Mannfolkene tygger khat til fire-fem-tida på morgenen og sover hele dagen. Kvinnene får derfor hele byrden med å oppdra barna, sier Aps helsepolitiske talsmann, Jan Bøhler.

Khat kan også føre til søvnløshet, sløvhet, leverskader, depresjoner, psykoser og personlighetsforandringer.

Mere på Dagbladet

Så typisk norsk. Fører til problemer for kvinderne. Sover hele dagen! Hvad med samfundet? Arbejdsmarkedet?

Tyske muslimer boykotter repremiere på omstridt Mozart-opera

Et massivt politiopbud og omfattende sikkerhedstjek skal mandag aften sørge for, at repremieren på Mozart-operaen “Idomeneo” på Deutsche Oper i Berlin forløber uden problemer, når profeten Muhammeds afhuggede hoved bliver hevet ud af en sæk i sidste akt.

Mere på Jyllands-Posten

Osama bin laden skudt ihjel i Indien efter terrorisme

Filed under: Diverse, Humor, Labaner, Terrorism — Hodja @ 00:25

Osama bin Laden er blevet skudt ihjel i Nordøstindien efter terrorisme.

Osama, der har adskillige menneskeliv på samvittigheden, blev skudt af en skarpskytte, der var indkaldt af de lokale myndigheder.

Nogle mener, at det er den forkerte, der er blevet skudt.

I snart et år har to norske muslimer blitt trent opp til å fungere som kontakter for terroristorganisasjonen al-Qaida, skriver Newsweek.

I siste utgave av nyhetsmagasinet Newsweek hevder en mann under dekknavnet Omar Farooqi at han i fem uker har trent en gruppe på 12 menn fra Vesten til å fungere som kontakter for al-Qaida. To av disse skal være norske muslimer, ifølge artikkelen.

Mere på VG

Har PET styr på om der er danskere med samme funktioner, eller har de for travlt med at efterforske ‘højreradikale’ (er Ungdomshusets tilhængere med SA-metoderne inkluderet i fascisterne?).